ACTIVITY NEWS
INFORMATION
GENERAL MANAGERS
DAN & KYU LIST
REPRESENTATIVE
KATA LIST
LINKS
GUESTBOOK
STYLE LIST
ONLINE STORE
   
| CONTACT | LOGIN
 
Style List
AIR CAPOEIRA TURKEY www.capoeira.kulubu.com)
Türkiye'de ve Basynda Capoeira / Dünya'da Capoeira


--------------------------------------------------------------------------------

Ana Sayfa

(www.capoeira.kulubu.com)

Türkiye'de Capoeira resmi olarak ?u anda sadece iki ?ehirde yapylmaktadyr: Ankara ve Bursa. Bu ?ehirlerde bulunan 6 ki?i 16 A?ustos 2001 tarihinde Portekiz Capoeira Federasyon ba?kany ve Dobrao De Ouro'nun monitor hocasy Prof. Nelson Andreda Barros tarafyndan e?itim aldyktan ve yapylan synavy geçtikten sonra Dobrao De Ouro okulunun Türkiye'deki yetkili ?ubeleri olmaya hak kazandylar. ?u anda Uluslararasy Capoeira Federasyonu'nun Türkiye'de tanydy?y okullar bu sertifika ve ku?a?a sahip hocalaryn açty?y okullardyr.

TURK BASININDA CAPOEIRA

Capoeira'nyn ülkenmize tam olarak hangi tarihte girdi?i bilinmiyor. Ve ?uanda ülkemizde fazla tanynmyyor. Ancak inanyyoruz ki yakyn bir zaman içerisinde ülkemizde de çok tanynacak bir ya?am biçimi. Tanynmama sebepleri arasynda Federasyon eksikli?ini de sayabiliriz. Basyn aracyly?y ile zaman zaman gazetelerde ve televizyonlarda capoeira hakkynda çe?itli haberler ve görüntüler ile kar?yla?maktayyz. Daha detayly bilgi için www.caporehber.tr.gs sitesinden bilgi alabilir, www.parande .com adresinden gösteriler bölümüne girerek televizyon programlarynda gösterilen capoeira videolaryny izleyebilirsiniz.
(Air Capoeira Group)


DÜNYA'DA CAPOEYRA

Capoeira, Brezilya'da ya?ayan Afrikalylara ait bir halk dansy, spor ve sanat. Afrikalylar bu sanaty Afrika'dan my getirdiler, baslangycy nerededir, ilk capoeiristler kimlerdi? Kimse bunlaryn cevabyny tam bilmiyor. Capoeira'yy hiç bir Afrika etkisi olmayan bir Brezilya halk sanaty olarak dü?ünmek kuskusuz yanly? olur. Ancak Capoeira'nyn Afrika'dan bu haliyle geldi?ini iddia etmek de yanly? olacaktyr.. Herseyden önce, Portekiz, Amerika ve Karaib adalary gibi tarihinde kölelik sistemi bulunan bir çok ülkede caz, blues veya limbo dansy gibi zencilerle ilgili ortak kültürel ögelerin görülmesine ra?men, Brezilya dy?yndaki hiç bir ülkede Capoeira'ya rastlanmyyor.

Afrika, Avrupa ve Yerli kültürleri, kendine özgün, çeli?kili ve karma?yk bir tarihe sahip Brezilya'da birbirlerini oldukça etkilemi?ler. Di?er yandan, ülkenin çesitli bölge ve sosyal seviyelerinden herbiri kendi kültür özelliklerini bir dereceye kadar korumu?. 1888 yylynda köleli?in kaldyrylmasyna kadar, yakla?yk dört milyon Afrikaly Brezilya'ya getirilmis. Bu insanlar Avrupa kültür ögeleri kar?ysynda sindirilmeye zorlanyrken, ayny zamanda onlaryn ola?anüstü etno-kültürel direni?leri de Brezilya kültürünü büyük ölçüde etkilemi?. Köleli?in rastlandy?y tüm Amerika bölgeleri içinde sadece Brezilya'da Afro-Amerikan bir halk olu?mu?.

Bira Almeida bu gün Capoeira ö?reten, mestre derecesinde bir sanatçy. Bu dereceye yükselebilmek için yakla?yk 25 yyl kadar ugra? vermek gerekiyor. Kendisi Dünya Capoeira Dernegi'nin kurulmasinda öncülük etmis, bu konuda kitaplar yazmy?, kaset ve plak doldurmu?, film müzikleri yapmy?, bir çok gösteride yer almy?. San Fransisco'da açtyklary okullarynda Capoeira ö?retiyorlar; çesitli yerlerde düzenlenen seminerler ve gösterler aracyly?yyla Capoeira'yy tüm dünyaya tanytmaya çaly?yyorlar. 1993 yylynda onunla uçakta tesadüfen tany?ty?ymda, Almanya'da yapylacak 9. Capoeira Yaz Toplanty'syna katylmak üzere San Fransisco'dan Paris'e gidiyordu.

Bira Almeida, Capoeira ögretirken com-pe adyny verdi?i bir yöntem uyguluyormu?. Com-pe sözlük olarak "ayak ile" anlamyny ta?yyor. Sembolik olaraksa, bir ki?inin daha fazla fiziksel güç ve sa?lyk, ruhsal denge, açyk zihin ve bilge bir ruh için Capoeira aracyly?y ile bilinçli bir ?ekilde aldy?y yolu temsil ediyor...


(www.mayalar.com)

TÜRKIYE'DE CAPOEIRA'NIN BASLAMASI

Capoeira, spor olarak dü?ünüldü?ünde, oldukça farkly kavramlara giriyor.Yçerisinde çok farkly kültürel de?erler, çe?itli kavramlar, capoeira'ya ilgiyi, meraklary artyryyor. Ynsanlaryn hemen hepsini, dy?arydan izlenildi?inde etkileyen ve birço?unu harekete geçiren ruhsal ve fiziksel bir etkisi var.

Türkiye'de 1993 lerde yayynlanan, ünlü aktör Mark Dacascos'un capoeira'yy konu alan ve oldukça ba?aryly i?lenen "only the strong "filmi, capoeira'yy Türkiye'ye tanytan en önemli kaynak oldu. Bu film, ardyndan onu izleyen ve içinde capoeira felsefesine ve kültürüne kar?y ilgi olan tüm gençleri capoeira ile tany?tyrdy ve ba?latty. Capoeira, de?i?ik ?ehirlerde olu?turulan gruplarca çaly?ylmaya ve yayylmaya ba?lady.

GELISIMI

Uzun bir süre,birçok ?ehirde, elde edilen çe?itli kaynaklar,internet vb.. yollarla,capoeira ara?tyrylmaya ve geli?tirilmeye çaly?yldy.Bu 3-4 yyllyk süre içerisinde capoeira adyna ciddi bir olu?um olmady.

2000-2001yyllarynda, Bursa ve Ankara gruplary, dy?arydan hoca getirterek, capoeira e?itimi almy? ve e?itim sertifikalary ile ilk kurslar açylmy?tyr.

Bu olaydan kysa bir süre sonra, Urso takma adly bir italyan capoeira hocasy, Ystanbul'a yerle?erek capoeira kursu açmy?tyr. Yakyn zamanda da Mestre'sini getirterek burada Batizado yapmy?tyr (ku?ak synavy ve e?itim çaly?malary). Bu sayede Türkiye'ye ilk kez bir Mestre(usta ki?i) gelmi?tir.

Bu ilk geli?meler, capoeira Türkiye adyna oldukça ba?aryly adymlar olmu?tur. Türkiye içerisinde tüm gruplarda artyk capoeira kültürüne kar?y ilgi ve çabalar artmy?, resmi e?itim ve gerçek capoeira Türkiye'de yava? yava? büyümeye ba?lamy?tyr. Bu sayede, birçok illerden arkada?larymyz, bizimle beraber çaly?arak dobrao de ouro'ya (Portekiz'de bulunan okulumuza) ba?lanmy?, e?itim sertifikalary ve kemerlerini almy?lardyr.

Bu yolla Türkiye'deki tüm gruplar temel olarak alacaklary e?itimin sonunda, Nelson BARROS tarafyndan de?erlendirilerek sertifikalaryny alabilecekler ve resmi bir klüp olacaklardyr


DÜNYA'DA CAPOEYRA

(www.caporehber.com)

...Capoeira'nyn baslangycy, Brezilya'daki kölelik döneminin ilk 200 yylyna rastlyyor. Yüzyyllar önce Atlantik'in öte yanyndaki Angola'dan zenci köleler aracyly?yyla Brezilya'ya getirilmi?. ?imdi Brezilya'nyn kuzeyindeki zenci liman sehirlerinde yaygyn olarak yapylan Capoeira baslangyçta ölümcül bir gösteriymi?. Bu yyllara ait dökümanlar ilk cumhuriyet hükümeti tarafindan yakylmy?. 15 Aralyk, 1890 tarihinde, o zamanyn Maliye Bakany Ruy Barbosa, ülke tarihinden kölelik izlerini silmek niyetiyle bu karary imzalamy?. Pek çoklaryna göre bu kararyn altynda, köle sahiplerinin, kölelerin serbest brakylmasyyla ilgili tazminatlary ödememesi için yapylmy? ekonomik bir manevra yatyyor. Capoeira ile ilgili kayytlara ilk defa bundan sonra geleni dönemde rastlanyyor.. Ancak bu dönemde Capoeira bir "sosyal hastalyk" olarak kabul edilmi? ve Brezilya Ceza Yasasy ile resmen yasaklanmy?.

Brezilya'daki Afrika inançlaryna göre, evrendeki tüm ?eyleri hareket ettiren sihirli bir güç, Ache, bulunuyor. Do?anyn her noktasynda var olan bu güç özel ayinlerle aktarylabiliyor. Capoeiranyn din ile do?rudan bir ba?lantysy bulunmamasyna ragmen, capoeiristlerin bu ya da ba?ka bir ?ekilde Afro-Brezilya ayinleriyle bir ili?kileri bulunuyor. Capoeira da dolayysy ile Ache köklerle olan bir ba?lanty ve her bir capoeirist tarafindan geli?tirilmesi gereken özel enerji anlamyny ta?yyor.

Baslangyçtan mestre olmaya giden yolda, ö?rencilerin "karanlykta oynamak", "suda oynamak" ve "y?ykta oynamak" olarak tanymlanan fiziksel evrelerden geçerek yeterince uzun bir mesafe katetmeleri gerekiyor. Zihin ve bedenlerini gerilim ve tekniklerden aryndyrmalary ve anlyk hareketlere bir kapy açmalary, Capoeira oynamayy tüm kalpleriyle ö?renmeleri gerekiyor. Contra mestre, yani yardymcy usta, ady verilen bu a?amadan sonra capoeiristlerin ayaklary yorulacak, acyyacak, fakat onlaryn ruhlary "kristal küre ile oynamak" üzere onlara yardym edecek. Onlar hareketlerin zamanlamasy ve etkinli?i üzerinde uzmanla?acak ve kendilerini hayatyn ritmine uyum göstermek üzere ayarlayabilecekler. E?er fiziksel uç noktalaryn kesin synyrlaryny ke?fetmek üzere bu sanat üzerinde çaly?maya devam ederlerse, ve e?er yeni baslayanlaryn karalyktaki yeni oyunlaryna cevap vermek üzere onlaryn davetlerini kabul etme cesaretleri varsa ve böyle alçak gönüllü olabilirlerse, o zaman belki onlaryn bir mestre olmak için orixas tanrylary tarafindan bah?edilen "zihinde oynamak" mertebesine eri?me ?anslary olabilir.
DESIGNED BY

Total Visitors: 620415 - Visitor of Today: 18