ACTIVITY NEWS
INFORMATION
GENERAL MANAGERS
DAN & KYU LIST
REPRESENTATIVE
KATA LIST
LINKS
GUESTBOOK
STYLE LIST
ONLINE STORE
   
| CONTACT | LOGIN
 
Information
WBF-MÜSABAKA KURALLARI
TÜRKYYE DÖ?Ü? SANATLARI YARI?MA KURALLARI

Müsabaka alany 10x 10 ebadynda olup olup Tatami ( Geçmeli Kaucuk minder veyaTahta zemin üzerine ayny ölçülerde müsabaka alany çevresi kalyn bant ile belirlemek surety ile yapylabilinir

BYRYNCY BÖLÜM
YARI?MA MEVSYMY
Madde 1- Federasyonun yary?ma mevsimi 1 Ocak 31 Aralyk tarihleri arasyndadyr.

YARI?MALARA KATILMA
Madde 2- Her Yl veya Kulüp Temsilcileri yary?malara katylacak sporcularyny belirlemek Için kendi bölgesinde bir ön eleme yapmasy gerekmektedir, bu ön elemeyi yaptyktan sonra federasyon yary?malaryna katylacak sporculary tespit edip sporcularynyn isim listesini katagorilerine ve bran?laryna göre silintisiz ve eksiksiz olarak yary?ma tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde de?i?iklik ile ilgili bir durum halinde yary?malardan enaz iki saat once tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirir.

YARI?MALARA KATILACAK SPORCULARDAN ARANACAK ?ARTLAR
Madde 3- Yary?malara katylacak sporcularda, katagorilerinin ya? synyrlary içinde ve belirtilen ku?akta, kimlik kartlary ve lisanslary vize edilmi? olmalary ?arty aranyr.

YARI?MA ÇE?YTLERY
Madde 4- Müsabakalar Resmi ve Özel olmak üzere iki çe?ittir.
a)Resmi Yary?malar; Genel Müdürlük, :Federasyon,Yl ve Ylçe müdürlükleri tarafyndan düzenlenir ve yürütülür.
b)Özel yary?malar ; Resmi yary?malar dy?ynda kalan yary?malardyr. Yllerde yapylan özel yary?malar için il müdürlüklerinden,iller arasy ve yabancylarla yapylacak özel yary?malar için Federasyondan izin almak gerekir.
Ancak uluslar arasy yary?malarda sporcularyn listesini Federasyon belirler

YARI?MA USÜLLERY
Madde 5- Federasyonun yary?malary Ferdi ve Takym olmak üzere iki tarzda yapylyr
a)Ferdi yary?malarda her sporcu ?ahsi olarak yary?yr malup olan sporcu elenir.
b)Takym müsabakalarynda 5 sporcu takymy te?kil eder en fezla galibiyet alan taraf maçyn galibi olur.

YARI?MA KURALLARI
Madde 6- Federasyonun Yary?ma kurallary Full-Kontakt ve Semi-Kontak (Temasly ve Yary temasly) Olarak uygulanyr Gençler ve Büyüklerin Bayan ve Erkekleri Full-kontakt (Tam temasly) olarak yary?yr Yildyzlar ve Ümitlerin Bayan ve Erkekleri Semi-Kontakt (Yary temasly) olarak yary?yr Miniklerin Bayan ve Erkekleri yanlyzca Kata dallarynda yary?yr. a) Full-Kontakt müsabakasynda müsabyklaryn vuru?larynyn sert düzgün teknik ve sarsycy olu?una ve rakibi müsabakadan vaz geçirtmesi ,Müsabakayy byraktyrma,Müsabyklardan birinin nefessiz kalmasy veya geçici baygynlyk geçirmesi durumlaryna bakylaraktan galip taraf belirlenir
b)Semi kontakt müsabakalarynda vuru?laryn düzgün ve intizamly olu?una göre puan verilmek suretiyle yapylyr.KATA VE TÜRLERY YARI?MALARI
Madde 7- Normal Kata,Silahly Kata ve Müzikal Kata olmak üzere üç ?ekilde dir.
a)Normal Kata Sporcunun Çali?makta oldu?u bran?ta görmü? oldu?u teknikleri sanki kar?ysynda bir rakip varmy? gibi hayal edip saldyry ve savuma ile ilgili teknikleri arka arkaya yapmasydyr.

b)Silahly kata Kar?ysynda bir rakip varmi?casyna çe?itli silahlarla yapylan gösteri haraketleri.
c)Müzikal kata Müzik e?li?inde sportif hareketlerle veya silahlarla yapylan ritmik gösteri hareketleridir.
YZNE TABY OLAN YARI?MALAR
Madde 8- Yllerde,Yller arasy ve yabancylarla yapylacak ikili yary?malar Federasyonun teklifi Genel Müdürün onayy ile yapylyr.

KATAGORYLER
Madde 9- Federasyonun Semi-Kontakt ve Full-Kontakt Kumite yary?malarynda uygulanacak olan ya? katagorileri ve kilolary a?a?ydaki gibidir.

YILDIZLAR ; 10-12 YA? ERKEKLER-35-40-45-50-55-60-+60 Kg
10-12 YA? BAYANLAR-25-30-35-40-45-50-+50 Kg

ÜMYTLER ; 13-15 YA? ERKEKLER –45-50-55-60-65-70-75-+75 Kg

13-15 YA? BAYANLAR 35-40-45-50-55-60- +60 Kg

GENÇLER ;16-18 YA? ERKEKLER 48-52-56-60-65-70-75-80-+80 Kg

16-18 YA? BAYANLAR 35-50-45-50-55-60-65-70-+70 Kg
BÜYÜKLER;19 VE ÜSTÜ ERKEKLER-48-52-56-60-65-70-75-80-85-90-+90 Kg

KATA KATOGORYLERY
Minik Erkek ve Bayanlar 7-9 ya?
Yyldyzlar,Ümitler Erkek ve Bayanlar 10-15 ya?
Gençler,Büyükler Erkek ve Bayan 15 ya? ve üstü
Ancak WBF-(Dünya Budo Federasyonunun ya? katagorilerinde yapaca?y de?i?iklikler göz önüne alynyr ya? tayini 31 aralyk esas alynarak do?um yyly hesaby yapylyr.

TERTYP KURULLARI
Madde 10-Federasyon tarafyndan düzenlenen yary?malar için tertip kurulu kurulur. Bu kurulun Ba?kany Federasyonca görevlendirilecek olup yardymcysy o ilin il temsilcisidir. Ayryca illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarynda seçecekleri 3,5 veya 7 üye ile birlikte tertip kurulu 5, 7 veya 9 ki?iden olu?ur.

TERTYP KURULLARININ GÖREVLERY
Madde 11- Yary?ma tertip kurulunun görev ve yetkileri a?a?yda belirtilmi?tir.
a)Federasyon tarafyndan gönderilen yary?ma programyny uygulamak.
b)Yary?maya girecek sporcularyn isim listesini illerden gelen katylym belgelerine göre hazyrlamak, bu listeleri yary?ma gününde tarty ve kura çekimi için Merkez Hakem Kuruluna teslim etmek.
c)Tarty syrasynda geçerli lisans ibrez etmeyen sporcu tartyya alynmaz ve kuraya dahil edilmez.

YL TERTYP KURULUNUN KURULU?U
Madde 12- Yl Müdürlüklerince düzenlenecek yary?malar için il temsilciliklerine yardymcy olmak ve iki yyl görev yapmak üzere il tertip kurullary kurulur. Bu kurullar Federasyon için faliyet gösteren kulüplerin temsilciliklerinden seçilen 3 asil, 3 yedek üyelerden te?ekkül eder. Yeterli sayyda Federasyon bünyesinde faliyet yapan kulüp yoksa, eksik kalan üyeler Yl Müdürlüklerince Dö?ü? sanatlary bran?larynda faliyet gösteren ler arasyndan seçilmek suretiyle tamamlanarak kurul olu?turulur.


YL TERTYP KURULUNUN GÖREV VE YETKYLERY
Madde 13-Yl tertip kurulunun görev ve yetkileri ?unlardyr;
a)Federasyonca gönderilen yary?ma programyny uygulamak.
b)Yary?ma yapylacak salonu,il müdürlüklerinin imkanlary dahilinde hazyr hale getirmek
c)Yary?malar için gerekli olan hertürlü malzeme,araç ve teçhizatlary il müdürlükleri kanaly ile temin etmek,hazyr bulundurmak.
d)Hakem kurulu bulunmayan illerde,il temsilcisi tarafyndan tayin edilen hakemleri görevlendirmek.
e)Federasyonca ve il temsilcili?ince verilen görevleri yapmak.

TESCYL VE VYZE ?ARTI
Madde 14-Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yary?malara katylacak tescilli kulüp ve ferdi sporcularyn lisanslaryny o yyl içerisinde vize yaptyrmalary zorunludur.

YARI?MALARIN ERTELENMESY VE YARI?MA YERYNYN DE?Y?TRYLMESY
Madde 15- Yary?malar belirlenen yer ve zamanda ba?latylyr. Yary?ma ancak zorunlu nedenler ile ba?ka bir güne byrakyllabilir. Erteleme yetkisi öncelikle tertip kuruluna aittir. Ertelenen yary?malar tertip kurulunun belirleyece?i yer ve zamanda yapylyr. Faliyet pro?remynda yer alan yary?malaryn ertelenmesi veya yary?ma yerinin de?i?tirilmesi. Yönetim kurulu karary ile alynyp

TAKIM KADROLARI
Madde 16-Yl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden once bran? ve katagorilerine göre sporcularynyn isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadyr.

YARI?MA SURELERY
Madde 17- Federasyonca düzenlenen yary?malarla ilgili sureler ?u ?ekildedir.
a)Semi-Kontakt ve Full-Kontakt yary?ma kurallaryna göre müsabakanyn elemelerdeki sureleri 2 dakikadyr ancak finallerde 3 dakika olarak belirlenir beraberlik anynda 1 dakika sure daha verilir ve bu sure bitiminde karar hakemler tarafyndan belirlenir.
b)Kata dallarynda belirlenmi? bir sure yoktur sporcu ba? hakemin komutu ile ba?lar ve katasynyn bitiminde sporcunun yary?masyda bitmi? olur hakemler puan vermek suretiyle müsabakayy sonuçlandyryr.

YARI?MA NETYCELERY
Madde 18- Federasyonda 2 tür yary?ma kuraly uygulanmaktadyr.Full-Kontakt ve Semi-Kontakt yary?malardaki neticeler a?a?ydaki gibidir.
a)Full-Kontak yary?malarynda 2,Wazari (yarym puan) almak veya 1,Ippon (tam puan almak yary?mayy bitirir ,yary?ma müddetince yary?mayy bitirici puan alynmady?y taktirde ve zamanyn doldu?u anda sporcularyn hangisi puan almy?sa galyp taraf puan alan taraf olur ancak bereberlik anynda yary?ma 1 dakika uzar bu bir dakika içinde ilk puany alan galip ilan edilir eyer e?itlik devam ediyorsa sporcular tartylyr kilosu daha hafif olan galip ilan edilirb)Semi-Kontakt yary?malarynda eyer sporculardan herhangi biri diyerini net bir skorla 5 puan öne geçerse yary?ma biti? zamanyny beklemeden biter eyer yary?ma suresi bitimine kadar yari?macylar 5 sayy fark yapamadyklarynda sure bitiminde puany fazla olan yary?mayy kazanyr sure bitiminde beraberlik olur ise yary?ma bir dakika uzar bu zaman zarfynda ilk puany alan yary?mayy kazanyr uzatma suresi bitiminde ise halen e?itlik devam ediyor ise Hakemler nihayi karary vermek zorundadyr ve sporcularyn yary?ma müddetice yapmy? olduklary teknikler,performanslary ,cezai durumlary ve yary?ma müddetince sportif davrany?lary göz önüne alinmak suretiyle galip taraf ilan edilir.
c)Kata guruplaryndaki yary?malarda ise sporcularyn teknikleri,estetik hareketleri,tekniklerdeki zamanlamalary,zor yapylan tekniklerdeki düzenlilik,Müzikle yapymlarda müzik ritmine uyumlary silahly uygulamalarda kullanmy? olduklary silahlaryn standart düzeyde olmasy ve silahy kullany? ?ekli ve esteti?i dikkate alynarak yapylan yary?malar 6 yan ve 1 ba? hakem ile yönetilir her hakemin elinde bulunan numaratörler ile puan vermek surety ile yapylyr hakemlerden en az puan veren ve en çok puan veren birer hakemin puanlary devreden çykarylyr kalan hakemlerin puanlary toplanyr sonuç ilan edilir e?itlik anynda e?it olan sporcular tekrar yary?tyrylyr bu sefer hakemler puan de?il kazanan tarafy gösterirler.
Bu yary?malaryn sonucunda ilk üç syrayy alan sporculara her
Katagoride madalya verilmek suretiyle ödüllendirilir.

NETYCELERYN YLANI
Madde 19- yapylan yary?malaryn neticeleri ve dereceye girenlerin
listeleri müsabakalar bitiminde ilan edilir

HÜKMEN YENYK SAYILMA
Madde 20- Uluslararasy kurallara göre yapylan yary?malarda belirtilen kurallara uymayan sporcu,takym diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayylyr eyer bu ki?iler antrenör, yönetici ve hakem ise haklarynda soru?turma açylyr ve yönetim kurulunca cezai i?lem görmek üzere ceza kuruluna sevk edilir.


YKYNCY BÖLÜM

HAKEMLERYN TAYYNY
Madde 21- Yurt içinde yapylacak olan ulusal veya uluslararasy bütün yary?malarda görev alacak Merkez Hakem kurulu üyeleri ve di?er hakemlerin tayini
Merkez hakem kurulunun tespiti, Federasyon Ba?kanynyn teklifi ve Genel Müdürün onayy ile yapylyr. Yllerin düzenleyecekleri özel ve resmi
yary?malaryn il hakem kurulu üyesi ve hakemlerin tayini ise il hakem
kurulunun tespiti, il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayy ile yapylyr.SPORCU KIYAFETLERY
Madde 22- Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yary?malara katylacak olan sporcularyn kyyafetleri WBF nin (Dünya Budo Federasyonunun) belirleyesece?i esasa uygun olur.

YARI?MALARIN YÖNETYMY VE HAKEM SAYILARI
Madde 23- Federasyonun faliyetindeki semi-Kontakt ve Full-Kontakt yary?malarynda 5 santral masa hakemi 1.Ba? hakem 2.çizelge hakemi 2.anons hakemi 2 Yary?ma alany hakemi 1.kronometre hakemi 1.gonk hakemi. Her Yary?ma alany için Tertip komitesinin almy? oldu?u karara ve hakem sayysyna göre 4 veya 6 hakem görev yapar 6 hakemlik durumunda 1.ba?.hakem 1.orta hakem. 4.yan hakem görev yapar 4 ki?ilikte ise 1.ba? hakem 1.orta hakem ve 2.yan hakem görev yapar her müsabaka alanynda macy biten sporcu bilgi için santral masaya gönderilir.
Kata yary?malarynda ise santral masa önünde yary?malar yapylyr 1.ba? hakem 4 veya 6 yan hakem görev yapar.

HAKEMLERYN YARI?MALARDAN ÖNCEKY GÖREVLERY
Madde 24- Hakemlerin yary?malardan önceki görevleri ?unlardyr.
a)Yary?malara katylacak sporcularyn sikletlerine göre tartylaryny yapar.
b)Sporcularyn sikletlerine göre listelerini çykaryr.
c)Kura çekimi ile ilgili hazyrlyklary yapmak.

HAKEMLERYN YARI?MALAR SIRASINDAKY GÖREVLERY
Madde 25- Hakemlerin yary?malar syrasyndaki görevleri ?unlardyr. a)Yary?malaryn guvenli ve sa?lykly bir ?ekilde geçmesini sa?lamak içan gereken tetbirleri al b)Salon düzeninin sa?lanmasyna yardymcy olmak.
c)Sporcularyn sa?lyk durumlarynyn tehlikeye girmesine izin vermemek
d)Yary?malaryn hatasyz yapylmasy için gerekli özen ve dikkati göstermek.
e)Yary?malara WBF,(Dünya Budo Federasyonunun nin belirledi?i nitelikteki hakem kyyafetleri ile çykmak.
f)Yary?ma neticelerinen hatasyz ve noksansyz olarak i?lenmesini ve de?erlendirilmesini sa?lamak

HAKEMLERYN YARI?MA SONRASI GÖREVLERY
Madde 26- -Hakemlerin yary?ma sonrasy görevi,yary?malarda tutulan cetveller ve di?er dökümanlary noksansyz bir ?ekilde Federasyona iletmek üzere il müdürlü?üne veya Merkez Hakem Kuruluna göndermek.

TEMSYLCYLER VE GÖZLEMCYLERYN GÖREVLERY
Madde 27- Temsilci ve gözlemcilerin görevleri yary?malar syrasynda sporcu antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadyklaryny izlemek ve hazyrlayacaklary raporlary Federasyona sunmaktyr.

YTYRAZLAR
Madde 28- itirazlar a?a?ydaki ?ekilde yapylyr,
a)Yary?macylaryn nitelikleri ile ilgili olan itirazlar, görü?ülmesi için gurup liderlerine sunulur. Yary?mayla ilgili konular için itirazlar ?ahsi olarak gurup liderleri tarafyndan kendi imzalaryyla tertip kuruluna sunulur .Tertip kurulu bu konudaki son karary verir.Di?er konularda itiraz edildi?i taktirda 1 inci derecede devlet memuruna ödenen günlük harcyrahyn 10 katynyn Genel Müdürlü?ünün Federasyonlar fon Müdürlü?üne amatör spor hesabyna yatyrylmasy gereklidir. Ytirazyn hakly çykmasy halinde yatyrylan para iade edilir.
b)Gösteri ve yary?malar hakkyndaki itirazlarla ilgili karar Merkez Hakem
Komitesi tarafyndan sonuçlandyrylacaktyr.
c)Yary?mayla ilgili itirazda farkly iki görü? ortaya çykarsa sözlü ifadenin dy?ynda yazyly ve rasmi bir itiraz sunulmalydyr. 30 dakika içinde presüdüre uygun düzenleme yapylmazsa, itirazyn sözlü itiraz oldu?una karar verilir ve geçersiz sayylyr d)eyer itiraz presüdüre uygun olarak sunulmazsa yary?manyn devamy engelleniyorsa ady geçen müsabyk yary?madan ihraç edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çe?itli Hükümler

YABANCI UYRUKLU SPORCU SAYISI
Madde 29- Yabancy uyruklu olup enaz 1. yyl geçerli ikamet teskeresi bulunan ve sporcu lisans, tescil, vize ve transfer i?lemini yaptyran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yary?malara katylabilirler. Bu sporcular uyru?unda bulundu?u ülkenin Milli maçlary hariç yabancy bir takymda yer alamaz. Yabancy bir takymda yer aldyklary tespit edilerek suç durumu Uluslar Arasy Federasyona bildirilir. Yabancy uyruklu sporcu sayysy her yyl Federasyon yönetim kurulu karary ile belirlenir. Bu sporcular ferdi Türkiye ?ampiyonalaryna ve Milli takym seçmelerine katylamazlar. Sporcularyn transfer i?lemleri 7/8/1999 tarihli ve 23426 sayyly Resmi Gazete’de yayymlanan Gençlik ve spor Genel Müdürlü?ü Sporcu lisans. Tescil, vize ve Transfer yönetmeli?i esaslary dahilinde yapylyr. Bir kulüpte yabancy sporcu sayysy her yary?mada en fazla ikisi yer almak kaydyyla üç ki?iyi geçmez.

YURT DI?INDAN GETYRYLECEK SPORCULAR
Madde 30- Türk vatanda?y olup yurt dy?ynda bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek Sava? sanatlary Bran?laryndan Semi-Kontakt ve Full-Kontakt sistemlerinde milli takym seçmelerine katilabilirler. Ancak yurt dy?ynda bulundu?u ülkenin Federasyon veya kurulu?unun izin belgesini yanynda lisans ve sporcu kimli?ini ibraz etmesi zorunludur.

SPORU BIRAKMA TÖRENY
Madde 31- Ya? itibary ile veya olabilecek rahatsyzlyk dolayysy ile spor byrakylyp bu sporcu için Jubile töreni yapylabilinir ancak bu sporcu birdaha aktif göreve gelemezYÖNETMELYKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 32- bu yönetmelikte yer almayan hususlarda WBF (Dünua Budo Federasyonunun çykartty?y tüzük,yönetmelik ve ilke kararlary Federasyon Yönetim Kurulunca alynacak kararlar ve talimatlar Federasyon Ba?kanynyn teklifi ve Genel Müdürün onayyndan sonra uygulanyr.

YÜRÜRLÜK
Madde 33- Bu yönetmelik yayymy tarihinde yürürlü?e girer .

YÜRÜTME Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini yürütür.
SEMI-KONTAK MÜSABAKA KURALLARI
1-DEGERLENDIRME:
Kafaya,üst gövdeye ve yanlara yapylan vuru?lar puan alycy vuru?lardyr,vuru?lar e?er canly olursa ve yapylan teknik geri çekilirse ve sporcu duru?unu dengeli bir ?ekilde muhafaza ederse ?üphesiz bu vuru? puan olarak de?erlendirilir. Dengesiz yapylan ataklarda yapylan vuru?lara puan verilmiyor hangi taraf rakibine 5 puan fark yaparsa maç biter ve puany alan galip ilan edilir. Müsabyklaryn puan almak için dikkat edecekleri hususlar yumruk, yumruk syrtyyla yapylan el teknikleri,tüm bilinen tekmeler,yan tekmeler,döner tekmeler,havaya syçrayarak atylan tekmelerin kullanylmasy serbesttir ancak sert ve tam vuru?lar geri gelmeyen vuru?lar dikkate alynmaz.

1-PUAN OLAN TEKNYKLER
a)Kafanin saçsyz kysmyna yapylan direk yumruklar kontrollü.
b)kafanyn yan kysmyna yapylan el syrtyyla vuru?lar urakenler.
c)Ku?ak üstüne yapylan yumruk vuru?lary düzgün ve kontrollu.
d)Ku?ak üstüne yapylan ayak teknikleri teknik ve yerinde olmaly.
e)Rakibi ayak tekni?i ile süpürmek iki aya?yny yerden kesmek.

2-PUAN OLAN TEKNYKLER
a)Kafaya yapylan ayak teknikleri saçsyz bölgeye kontrollu bir ?ekilde.
b)Gövdeye syçrayarak yapylan ayak teknikleri tobi teknikl er .
c)Arka arkaya yapylan kombinasyon tekniklerle rakibi bunaltma

3-PUAN OLAN TEKNYKLER
a)Yükse?e syçrayarak kafaya yapylan ayak teknikleri kafanyn yan ve saçsyz bölgesine
b)Rakibi süpürüp yere indirdikden sonar arkasyndan yapylan teknik zamanynda ,yerinde ve do?ru bicimde yapylyr konbinasyon tamamlanyrsa
3-CEZAYI GEREKTYREN HAREKETLER

1-CEZA PUANI OLAN HAREKETLER
Ceza puanlary hakemlerin oy ço?unlu?una göre verilir
a)Hakem ihtarda bulundu?u halde hataya devam edenler.
b)Syrta,belkemi?ine,gyrtla?a,kafanyn arka saçly kysma,kemer altyna,kasyklara,kaval kemi?ine,baldyrlara vurmak
c)-Devamly surette syrt dönenler,yaralanmy? gibi görünmek,pasif kalmak,müsabakadan devamly kaçmak,rakibi tutmak sarylmak
d)Müsabaka esnasynda saygysyz davrany?ta bulunma,rakiple konu?ma,hakeme kar?y gelme,hakem komutuna uymama sa?a sola küfür etmek .
e)Yere dü?en rakibine yerde vurmak.rakibine sarylmak onu devamly tutmak
f) Kontrol altynda olmayan kafa,diz,dirsek vuru?lary kyrycy teknikler.
g)Parmak uçlary ile,açyk el ile vuru? yapmak devamly elle hareket yapmak
h) 3 ihtar otomatikman 1 ceza puanydyr,

2-CEZA PUANI OLAN HAREKETLER
a)Rakibine kasti vuru? yapmak ,rakibini sakatlamak suretiyle bir yerini kanatmak onu maç yapamaz duruma sokmak.
b)ceza aldy?y halde hataya devam etmek.
c)Hakem uyarylaryny dinlemiyorsa.
d)Rakibine hakaret veya küfrediyorsa

3 CEZA PUANI VE MÜSABAKADAN ATILMAK
a)- defa hata yapmak vasytasyyla 3.ayryCeza puany almak.
b)-Müsabakada kendini kaybetmek müsabakayy kavgaya dönü?türmek.
c)-müsabaka esnasynda seyircilere kar?i terbiyesizce hareketler yapmak.
d)-Müsabakaya kasyk koruyucusuz ve eldivensiz gelmek.
e)-Hakemlere veya hakem masasyna hakaret etmek.
f)-Müsabakaya uzun el ve ayak tyrnakly çykmak
müsabakalar esnasynda yukaryda maddeler gere?ince hakemlerden 3 ceza puany alanlar derhal müsabakadan atylyrlar.
Müsabakayy yöneten orta hakem diskalifiye edilmeyi gerektiren suçun i?lendi?ini gördü?ü taktirde di?er hakemler ve ba? hakeminde fikrini aldyktan sonra oylamaya sunar oy çoklu?u alyndy?y taktirde suçlu bulunan müsabyk maçtan ihraç edilir ve cezai i?lem için ceza kuruluna sevk edilir
4 A?IRLIK SINIFLARI
FERDI KUMYTE
Minik Bayan ve erkekler:Kumite dalynda yary?malary yoktur
bu katagorideki yary?macylar ancak Kata yary?malaryna girebilirler

Yyldyz Erkek 10-12 ya? arasy
30Kg-33Kg-36Kg-39Kg-43Kg-46Kg-49Kg-53Kg-56Kg-59Kg-63Kg-66Kg-69Kg-69+a?yr
Yyldyz Bayan 10-12 ya? arasy
25Kg-30Kg-33Kg-36Kg-39Kg-43Kg-46Kg-49Kg-53Kg-56Kg-60Kg-60+ a?yr

Ümit Erkekler 13-15 ya? arasy ;
33kg-36kg-39kg-43kg-46kg-49kg 53kg-56kg-59kg-63Kg-66Kg-69Kg-72Kg-75Kg-75+ a?yr
Ümit Bayanlar 13-15 yaþ arasy ;
25Kg-28kg-32kg-35Kg-38Kg 42kg 45kg-48kg-52kg-56kg-60Kg-60+a?yr

Genç Erkekler 15-18 ya? arasy ;
48kg-52kg-56kg-60kg-64kg-68kg-72kg-76Kg-80kg-80+a?yr.
Genç Bayanlar15-18 ya? arasy ;
33Kg-37Kg-42kg-46kg-50kg-54kg-58Kg-62kg-62+a?yr
Büyük Erkekler 18 ya? üstü ;
48Kg-52kg-56kg-60kg-64kg-68Kg-72kg-76kg 80kg-84Kg-90Kg-90+a?yr.
Büyük bayanlar 18 ya? üstü ;
40Kg-44Kg-48Kg-52kg-56Kg-60kg-64Kg-64+a?yr

ERKEKLER VE BAYANLAR TAKIM KUMYTE
Ümit Erkekler takym ;
45kg-50kg-55kg-60kg-65kg70+a?yr
Ümit bayanlar takym ;
45kg-50kg-55kg-60kg-60+a?yr
Genç Erkekler takym ;
50kg-55kg-60kg-65kg-70kg-80+a?yr
Genç Bayanlar takým ;
45kg-50kg-55kg-60kg-60+aðýr
Büyük Erkekler takym ;
55kg-60kg-65kg-70kg-75kg-80+a?yr
Büyük Bayanlar takym ;
50kg-50kg-60kg-60kg-60+a?yr

takym müsabakalarynda taraflar e?it puana sahip olduklary taktirde her iki taraf birer müsabyk çykaryr yenen tarafyn takymy galip ilan edilir e?er yine e?itlik devam ediyorsa kura çekilir kaybeden ma?lup ilan edilir.

5 MÜSABAKA ZAMANI
a)-müsabaka zamany 2 dakikadyr,finaller 3 dakikadyr beraberlik anynda 1 dakika uzatma yapylyr uzatmadan sonra alynan ilk puan galibi belli eder.
b)-Sporcularyn sa?ly?y açysyndan pantolonun altyna kasyk koruyucusu takmalary, kafa koruyucu (kask) takmak,El ve ayak koruyucusu takmak bir vazife ve mecburiyettir,Erkeklerin dogilerin içlerine ti?ört vesaire ?eyler giymeleri yasaktyr ancak bayanlarda müsade edilir el ve ayak bandajy takmak sadece doktor tavsiyesine göre takylabilir aksi taktirde keyfi takmak yasaktyr hakemler bilhassa bu duruma hassasiyet gösterecekler. -müsabaka alany 8x8 metredir 2 metrede emniyet alany vardyr Orta hakemin duru? alany yüzü hakem masasyna dönük ve müsabaka alan çizgisinden ortaya 1 metredir yan hakemler müsabaka alan çizgisinin kö?elerinde ve her iki tarafa gezmek sureti ile görev yaparlar müsabyklarda müsabaka alan yan çizgilerinin dy?ynda dururlar hakem daveti ile 1 metre içerdeki ba?lama çizgisine gelirler.

6 MÜSABIKLARDA KIYAFET DÜZENY
Sporcularyn giyimleri beyaz,Siyah veya sistemlerinin geleneksel renkli kyyafetleri giyilir giyimler temiz ve kurallara uygun olmalydyr elbisenin üzerinde Bran?ynyn armasy bulunabilir ve kyyafetlerin kol veya paçalaryny kyvyrmak yasaktyr.

7 MÜSABAKALARDAKY GÖREVLY HAKEMLERYN VAZYFELERY
Müsabakada Elemelerde 2 finallerde 4 yan hakem,1 orta hakem 1 ba? hakem, 1 zaman hakemi, 1 skorbord puan göstergesini tutan hakem görev yapar hakem masasyndaki puan göstergesi açyk olarak herkes tarafyndan görülecek bir yerde bulunmasy ve müsabakayy yöneten hakemin gösterece?i puanlar hemen puan göstergesine yazylmasy lazymdyr, herhangi bir itiraz vukuunda ba? hakem itiraz muhakemesini kurar ve sorunu çözümler müsabakayy yöneten hakemler eksi veya arty puanlaryny göstermek zorundadyr orta hakem ço?unlu?a göre hareket eder,yan hakemler müsabaka alanyna ayak basamazlar.

8 YARALANMALAR
Müsabyklaryn müsabaka esnasynda yaralanmalary durumunda hemen müsabaka durdurulur Hemen doktor ça?yrylyr 1 dakikalyk sure verilir e?er bu yaralanma müsabykyn kendi suçu ise 1 dakikalyk bekleme suresi bitiminde müsabakaya devam etmiyorsa kar?y taraf galip ilan edilir, e?er yaralanmaya kar?y taraf sebep olmu?sa sebep olan taraf diskalifiye edilir.

9 MÜSABAKAYI TERK
Müsabaka esnasynda müsabyk sporcusunun ezilmemesi için müsabykyn antrenörü müsabaka alanyna havlu atmak sureti ile müsabakadan sporcusunu alabilir,yada doktor karary ile müsabyk müsabaka dy?y yapylabilir.

10 YTYRAZ
Müsabaka kurallaryna aykyry hareket edildi?i zaman ?ikayetçi taraf itiraz edebilir.
Ba? hakem hemen hakem komitesini toplar itiraz edilen konu muhakeme edilir ve karara ba?lanyr ,bu tür itirazlaryn yazyly olarak derhal vakit kaybetmeden ba? hakeme yapylmalydyr aksi taktirde gec yapilan ve kaidelere uymayan itirazlar Kabul edilmez.

11 ANTRENÖR (KOÇ)
Müsabyklarla beraber antrenöründe sporcusunun müsabakaya çyky? zamanyndan haberdar olmasy ve takip etmesi lazymdyr,her müsabaka alanynda bir antrenör veya antrenör yardymcysynyn olmasy gerekmektedir. spor ayakkabysyyla e?ofmanyyla antrenörlük yetkisinin olmasy (icabynda ispat edilmesi gerekir) antrenörler kollaryna 10 santimlik kyrmyzy bir kolluk takar,üzerinde coach yazar 5 cm siyahtyr gö?süne veya syrtyna ba?ly bulundu?u külübünü senbolize eden yazysy bulunabilir müsabyklaryn müsabaka alanyna çykmadan onlaryn giyimlerini,el ve ayak tyrnaklaryny,üzerlerinde mücevher, toka gibi ?eylerin olmamasyna sporcularynyn koruyucularyny kontrol ederler. Antrenörler müsabaka alanynyn emniyet çizgisinin dy?ynda oturur yalnyzca sporcusuna kysyk sesle seslenebilir ba?yryrken veya ba?ka bir do?ru olmayan davrany?ta birinci defa ihtarda bulunulur ,tekrary halinde orta hakem tarafyndan müsabaka alanyndan çykartylyr aykyry davrany?larda acilen salondan çykarylyr her turnuva eleme veya ko sistemine göre yönetilir buda sporcu katylym sayysyna göre de?i?ebilir gereken de?i?ikli?i Federasyon merkez hakem kurulu kararyyla yapylyr.

12 MÜSABAKA KURALARININ ÇEKYMY FYKSTÜR YAPIMI
Müsabyklaryn e?lendirme kuralary bütün antrenörlerin huzurunda otomatik fikstürlere göre yapylyr 2 lik , 4 lük,8 lik,16 lýk,32 lik ve 64 lük fikstürlere sporcularyn kg yna göre tanzim edilir,e?lendirme yapylmadan önce Merkez hakem kurulunun görevlendirece?i hakemler nezaretinde bütün müsabyk sporcular teker teker tartylyrlar tarty i?lemi bitince e?lendirme i?lemi ba?layabilir her sporcu muhakkak resmi lisansly olmasy ?arttyr aksi taktirde müsabakaya alynmaz

13 MÜSABAKA ÖDÜLLERY
Müsabakaya giren bütün sporculara organizasyon düzenine göre katylma belgesi verilir ayryca ilk 4 ki?iye altyn,gümü?, bronz,bronz madalya veya kupa olabilir.
________________________________________

BUDO-KAI (FULL-KONTAK ) TAM TEMASLI SYSTEM MÜSABASINDA PUAN ALMA
MADDE-1-
WAZA-ARI: ayakla veya elle rakibe yapylacak düzgün oturakly ve sarsycy teknikler
Waza-ari (yarym puan) ile sonuçlandyrylyr iki waza-ari alan taraf ipon almy? sayylyr ve müsabaka sonuçlandyrylyr waza-ary alynabilecek teknikler ve yerleri, Ba? kysmyna ayakla yapylan gövdeye el veya ayakla yapylan ayaklara ayakla yapylan sarsycy teknikler waza-ari ile sonuçlandyrylyr.

IPPON: Ayak veya elle ba? kysmyna gövdeye ayak veya elle,ayaklara ayakla yapylan geçerli ve tesirli teknikler eyer rakibi nakavut ederse,müsabakadan vaz geçecek kadar kroki durumuna girerse veya doctor karay ile maç yapamaz karary verilirse ipon (Tam puan) ile sonuçlandyrylyr ve müsabaka suresi bitmemi? olsa bile maç bitirilir.

IKI-WAKE (BERABERLYK): Müsabyklar müsabaka müddetince puan alamamy?lar ise müsabaka hakem karary ile 1 dakika uzar eyer bu uzatma müddetince de e?itlik bozumaz ise tartyya girer hangi tarafyn kilosu diyerinden dü?ük ise otaraf galip ilan edilir eyer kilolarda e?it ise müsabyklara kyry? yaptyrylyr en fazla adet kyran galip ilan edilir.

MADDE-2-
CEZAYI GEREKTYREN DURUMLAR: Müsabyklar müsabaka müddetince birbirleri ile konu?amaz,hakem ile konu?amaz,müsabaka alany dy?yndaki ki?ilerle konu?amaz (Antrenörü hariç) Ba? kysmyna el ile temas ve vuru?lar yasaktyr, El ve ayaklaryn eklem yerlerine vuru?lar yasaktyr,Rakibi devamly surette tutmak yasaktyr, rakibin etrafynda devamly dönmek rakipten kaçmak yasaktyr, kasyklara vurmak,parmak uçlary ile vurmak, rakibini sakatlamak amacy ile rakibe saldyrmak yasak hareketler kapsamyna girer ve syrasy ile Chui - ychi (uyar cezasy ) .Chuy-Ni (yarym ceza puany) Genten Ichi (1.ceza puany. Genten-Ni (2.ceza puany) Shikaku (dyskalifiye- atylma) hakemler kendi insiyatiflerini ve diyer hakemlerin de fikirlerini alaraktan cezalary ?iddetine göre syralama gerktirmeden istedikleri cezayy uyguluyabilir. Jogai (çizgi dy?yna kaçmak) müsabaka esnasynda 3 defa çizgi dy?yna kaçan sporcuya son bir ikaz verilir 4.üncü defa çizgi dy?yna çykarsa dyskalifle edilir.

MADDE -3-
MÜSABAKALARIN HAKEMLER TARAFINDAN YÖNETYLMESY.

Müsabakalar Müsabaka alanynyn müsait oldu?u adette tatami yerleri belirlenir buda katylan sporcu potansiyelinin durumuna göre merkez hakem kurulu tarafyndan tespit edilir her müsabaka alany standart ölçülere uygun ölçülerde olmaydyr bu ölçü 10 x 10 dur. Her müsabaka alanynda merkez hakem kurulu tarafyndan tayin edilen ve di?er misafir ülkelerinde getirdikleri uluslararasy kariyerdeki hakem sayysyna göre 4 yan ve 1 orta 1 ba? hakem ortada görev alyr masada 1.fikstür hakemi ,1.zaman hakemi, 1. gong hakemi görev yapar.
Müsabakalary yönetecek hakemler puan veya cezayy gerektiren durumlary bayrak ile ve düdük ile i?arat vermek surety ile gösterecekler orta hakem bütün hakemlerin bayrak i?aretlerine bakarak kendi insiyatifinide kullanarak kararyny verecek eyer 2 hakem kyrmyzy 2 hakem beyaz kaldyrmy? ise orta hakem kendi insiyatifini kullanarak kararyny verir eyer 1.taraf üç bayrak 1.taraf tek bayrak kaldyrmy? ise hakem ço?unluk tarafa uymak zorundadyr eyer bütün bayraklar tek renkte kalkmy? ise orta hakem bu ço?unlu?a uymak zorundadyr orta hakem kendi ba?yna karar veremez buhakkak yan hakemlerin fikrini almak zorundadyr.

DESIGNED BY

Total Visitors: 603084 - Visitor of Today: 136