ACTIVITY NEWS
INFORMATION
GENERAL MANAGERS
DAN & KYU LIST
REPRESENTATIVE
KATA LIST
LINKS
GUESTBOOK
STYLE LIST
ONLINE STORE
   
| CONTACT | LOGIN
 
Information
WBF-MÜSABAKA YÖNETMELIGI
YARISMA KURALLARI

Müsabaka alany 10x 10 ebadynda olup olup Tatami ( Geçmeli Kaucuk minder veyaTahta zemin üzerine ayny ölçülerde müsabaka alany çevresi kalyn bant ile belirlemek surety ile yapylabilinir


YARISMA MEVSIMI
Madde 5 Federasyonun yary?ma mevsimi 1 Ocak ile 31 Aralyk tarihleri arasyndadyr.

YARI?MALARA KATILMA
Madde 6 - Her Yl veya Kulüp Temsilcileri yary?malara katylacak sporcularyny belirlemek Için kendi bölgesinde bir ön eleme yapmasy gerekmektedir, bu ön elemeyi yaptyktan sonra federasyon yary?malaryna katylacak sporculary tespit edip sporcularynyn isim listesini katagorilerine ve bran?laryna göre silintisiz ve eksiksiz olarak yary?ma tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde de?i?iklik ile ilgili bir durum halinde yary?malardan enaz iki saat once tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirir.

YARI?MALARA KATILACAK SPORCULARDAN ARANACAK ?ARTLAR
Madde 7 - Yary?malara katylacak sporcularda, katagorilerinin ya? synyrlary içinde ve belirtilen ku?akta, kimlik kartlary ve lisanslary vize edilmi? olmalary ?arty aranyr.

YARI?MA ÇE?YTLERY
Madde 8 - Müsabakalar Resmi ve Özel olmak üzere iki çe?ittir.
a)Resmi Yary?malar; Genel Müdürlük, :Federasyon,Yl ve Ylçe müdürlükleri tarafyndan düzenlenir ve yürütülür.
b)Özel yary?malar ; Resmi yary?malar dy?ynda kalan yary?malardyr. Yllerde yapylan özel yary?malar için il müdürlüklerinden,iller arasy ve yabancylarla yapylacak özel yary?malar için Federasyondan izin almak gerekir.
Ancak uluslar arasy yary?malarda sporcularyn listesini Federasyon belirler

YARI?MA USÜLLERY
Madde 9 ; Federasyonun yary?malary Ferdi ve Takym olmak üzere iki tarzda yapylyr
a)Ferdi yary?malarda her sporcu ?ahsi olarak yary?yr malup olan sporcu elenir.
b)Takym müsabakalarynda 5 sporcu takymy te?kil eder en fezla galibiyet alan taraf maçyn galibi olur.

YARI?MA KURALLARI
Madde 10 -; Federasyonun Yary?ma kurallary Full-Kontakt ve Semi-Kontak (Temasly ve Yary temasly) Olarak uygulanyr Gençler ve Büyüklerin Bayan ve Erkekleri Full-kontakt (Tam temasly) olarak yary?yr Yildyzlar ve Ümitlerin Bayan ve Erkekleri Semi-Kontakt (Yary temasly) olarak yary?yr Miniklerin Bayan ve Erkekleri yanlyzca Kata dallarynda yary?yr.
a)Full-Kontakt müsabakasynda müsabyklaryn vuru?larynyn sert düzgün teknik ve sarsycy olu?una ve rakibi müsabakadan vaz geçirtmesi ,Müsabakayy byraktyrma,Müsabyklardan birinin nefessiz kalmasy veya geçici baygynlyk geçirmesi veya 1 tam puan olan IPPON almasy suretiyle büsabaka zaman beklemeden biter eyer IPPON durumu yo ise mac müddeti sonucuna bakylaraktan galip taraf belirlenir

b)Semi kontakt müsabakalarynda vuru?laryn düzgün ve intizamly olu?una göre puan verilmek suretiyle yapylyr. Taraflar galip gelebilmeleri icin mutlaka birbirini 5 puan fark yapmasy gerekir eger zaman bitimine kadar istenilen fark olusmamyssa en fazla puan alan taraf galip ilan edilir.


KATA VE TÜRLERY YARI?MALARI
Madde 11 - Normal Kata,Silahly Kata ve Müzikal Kata olmak üzere üç ?ekilde dir.

a)Normal Kata Sporcunun Çali?makta oldu?u bran?ta görmü? oldu?u teknikleri sanki kar?ysynda bir rakip varmy? gibi hayal edip saldyry ve savuma ile ilgili teknikleri arka arkaya yapmasydyr.

b)Silahly kata Kar?ysynda bir rakip varmi?casyna çe?itli silahlarla yapylan gösteri haraketleri.


c)Müzikal kata Müzik e?li?inde sportif hareketlerle veya silahlarla yapylan ritmik gösteri hareketleridir.

YZNE TABY OLAN YARI?MALAR
Madde 12 Yllerde,Yller arasy ve yabancylarla yapylacak ikili yary?malar Federasyonun teklifi Genel Müdürün onayy ile yapylyr.

KATAGORYLER
Madde 13 - Federasyonun Semi-Kontakt ve Full-Kontakt Kumite yary?malarynda uygulanacak olan ya? katagorileri ve kilolary a?a?ydaki gibidir.
MYNYKLER ERKEK VE BAYANLAR KUMYTE YAPAMAZLAR
YANLIZCA KATA DALLARINDA YARI?ABYLYRLAR YILDIZLAR VE ÜMYTLER Full-contak müsabakalarina cykamaz ancak Semi-kontak müsabakalaryna girebilirler

YILDIZLAR ; 10-12 YA?
ERKEKLER:30Kg-33Kg-36Kg-39Kg-43kg-46kg-49kg-53kg-56kg-59kg-63kg-66kg-69Kg-69 + A?yr BAYANLAR-25kg-28kg-32kg-35kg-38kg-42kg-45kg-48kg-52+56Kg 60Kg 60+a?yr

ÜMYTLER KATAGORYSY 13-15 ya?
ERKEK 33Kg-36Kg-39Kg-43kg-46kg-49kg-53kg-56kg-59kg-63kg-66kg-69Kg 72Kg-75Kg 75 + A?yr
BAYAN 25kg-28kg-32kg-35kg-38kg-42kg-45kg-48kg-52+56Kg 60Kg 60+a?yr


GENCLER KATAGORYSY 15-18 ya?
ERKEK 48kg-52kg-56kg-60kg-64kg-68kg-72kg-76Kg-80Kg- 80+a?yr
BAYAN 33kg-37Kg-42Kg-46Kg 50Kg-54kg-58kg-62Kg- 62+a?yr

BÜYÜKLER KATAGORYSY 18 ya? ve üstü
ERKEK 48Kg-52Kg-56Kg-60Kg-64Kg-68Kg-72Kg-76Kg-80Kg-84Kg-90Kg- 90+ A?ir
BAYAN 40Kg-44Kg-48Kg-52Kg-56Kg-60Kg-64Kg-64+ A?yr

KATA KATOGORYLERY
Minik Erkek ve Bayanlar 8-10 ya?
Yyldyzlar, Erkek ve Bayanlar 10-13 ya?
Ümitler,Erkek ve Bayanlar 13-15 ya?
Gençler Erkek ve Bayanlar 15 ,18ya?
Büyükler Erkek ve Bayanlar 18 ya? ve üstü
Ancak WBF- nin ya? katagorilerinde yapaca?y de?i?iklikler göz önüne alynyr ya? tayini 31 aralyk esas alynarak do?um yyly hesaby ile yapylyr.

TERTYP KURULLARI
Madde 14 -Federasyon tarafyndan düzenlenen yary?malar için tertip kurulu kurulur. Bu kurulun Ba?kany Federasyonca görevlendirilecek olup yardymcysy o ilin il temsilcisidir. Ayryca illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarynda seçecekleri 3-5 veya 7 üye ile birlikte tertip kurulu 5, 7 veya 9 ki?iden olu?ur.

TERTYP KURULLARININ GÖREVLERY
Madde 15- Yary?ma tertip kurulunun görev ve yetkileri a?a?yda belirtilmi?tir.
a)Federasyon tarafyndan gönderilen yary?ma programyny uygulamak.
b)Yary?maya girecek sporcularyn isim listesini illerden gelen katylym belgelerine göre hazyrlamak, bu listeleri yary?ma gününde tarty ve kura çekimi için Merkez Hakem Kuruluna teslim etmek.
c)Tarty syrasynda geçerli lisans ibrez etmeyen sporcu tartyya alynmaz ve kuraya dahil edilmez.

YL TERTYP KURULUNUN KURULU?U
Madde 16- Yl Müdürlüklerince düzenlenecek yary?malar için il temsilciliklerine yardymcy olmak ve iki yyl görev yapmak üzere il tertip kurullary kurulur. Bu kurullar Federasyon için faliyet gösteren kulüplerin temsilciliklerinden seçilen 3 asil, 3 yedek üyelerden te?ekkül eder. Yeterli sayyda Federasyon bünyesinde faliyet yapan kulüp yoksa, eksik kalan üyeler Yl Müdürlüklerince budo kai ve full-contakt bran?larynda faliyet gösteren ler arasyndan seçilmek suretiyle tamamlanarak kurul olu?turulur.

YL TERTYP KURULUNUN GÖREV VE YETKYLERY
Madde 17 -Yl tertip kurulunun görev ve yetkileri ?unlardyr;
a)Federasyonca gönderilen yary?ma programyny uygulamak.
b)Yary?ma yapylacak salonu,il müdürlüklerinin imkanlary dahilinde hazyr hale getirmek
c)Yary?malar için gerekli olan hertürlü malzeme,araç ve teçhizatlary il müdürlükleri kanaly ile temin etmek,hazyr bulundurmak.
d)Hakem kurulu bulunmayan illerde,il temsilcisi tarafyndan tayin edilen hakemleri görevlendirmek.
e)Federasyonca ve il temsilcili?ince verilen görevleri yapmak.

TESCYL VE VYZE ?ARTI
Madde 18 -Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yary?malara katylacak tescilli kulüp ve ferdi sporcularyn lisanslaryny o yyl içerisinde vize yaptyrmalary zorunludur.

YARI?MALARIN ERTELENMESY VE YARI?MA YERYNYN DE?Y?TYRYLMESY
Madde 19 - Yary?malar belirlenen yer ve zamanda ba?latylyr. Yary?ma ancak zorunlu nedenler ile ba?ka bir güne byrakyllabilir. Erteleme yetkisi öncelikle tertip kuruluna aittir. Ertelenen yary?malar tertip kurulunun belirleyece?i yer ve zamanda yapylyr. Faliyet pro?remynda yer alan yary?malaryn ertelenmesi veya yary?ma yerinin de?i?tirilmesi. Yönetim kurulu karary ile alynyp

TAKIM KADROLARI
Madde 20 -Yl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden once bran? ve katagorilerine göre sporcularynyn isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadyr.

YARI?MA SURELERY
Madde 21 - Federasyonca düzenlenen yary?malarla ilgili sureler ?u ?ekildedir.
a)Semi-Kontakt ve Full-Kontakt yary?ma kurallaryna göre müsabakanyn elemelerdeki sureleri 2 dakikadyr ancak finallerde 3 dakika olarak belirlenir beraberlik anynda 1 dakika sure daha verilir ve bu sure bitiminde karar hakemler tarafyndan belirlenir.
b)Kata dallarynda belirlenmi? bir sure yoktur sporcu ba? hakemin komutu ile ba?lar ve katasynyn bitiminde sporcunun yary?masyda bitmi? olur hakemler puan vermek suretiyle müsabakayy sonuçlandyryr.

YARI?MA NETYCELERY
Madde 22 - Federasyonda 2 tür yary?ma kuraly uygulanmaktadyr.Full-Kontakt ve Semi-Kontakt yary?malardaki neticeler a?a?ydaki gibidir.

a)Full-Kontak yary?malarynda 2,Wazari (yarym puan) almak veya 1,Ippon (tam puan almak yary?mayy bitirir ,yary?ma müddetince yary?mayy bitirici puan alynmady?y taktirde ve zamanyn doldu?u anda sporcularyn hangisi puan almy?sa galyp taraf puan alan taraf olur ancak bereberlik anynda yary?ma 1 dakika uzar bu bir dakika içinde ilk puany alan galip ilan edilir eyer e?itlik devam ediyorsa sporcular tartylyr kilosu daha hafif olan galip ilan edilir

b)Semi-Kontakt yary?malarynda eyer sporculardan herhangi biri diyerini net bir skorla 5 puan öne geçerse yary?ma biti? zamanyny beklemeden biter eyer yary?ma suresi bitimine kadar yari?macylar 5 sayy fark yapamadyklarynda sure bitiminde puany fazla olan yary?mayy kazanyr sure bitiminde beraberlik olur ise yary?ma bir dakika uzar bu zaman zarfynda ilk puany alan yary?mayy kazanyr uzatma suresi bitiminde ise halen e?itlik devam ediyor ise Hakemler nihayi karary vermek zorundadyr ve sporcularyn yary?ma müddetice yapmy? olduklary teknikler,performanslary ,cezai durumlary ve yary?ma müddetince sportif davrany?lary göz önüne alinmak suretiyle galip taraf ilan edilir.
c)Kata guruplaryndaki yary?malarda ise sporcularyn teknikleri,estetik hareketleri,tekniklerdeki zamanlamalary,zor yapylan tekniklerdeki düzenlilik,Müzikle yapymlarda müzik ritmine uyumlary silahly uygulamalarda kullanmy? olduklary silahlaryn standart düzeyde olmasy ve silahy kullany? ?ekli ve esteti?i dikkate alynarak yapylan yary?malar 6 yan ve 1 ba? hakem ile yönetilir her hakemin elinde bulunan numaratörler ile puan vermek surety ile yapylyr hakemlerden en az puan veren ve en çok puan veren birer hakemin puanlary devreden çykarylyr kalan hakemlerin puanlary toplanyr sonuç ilan edilir e?itlik anynda e?it olan sporcular tekrar yary?tyrylyr bu sefer hakemler puan de?il kazanan tarafy gösterirler.
Bu yary?malaryn sonucunda ilk üç syrayy alan sporculara her Katagoride madalya verilmek suretiyle ödüllendirilir.

NETYCELERYN YLANI
Madde 23- yapylan yary?malaryn neticeleri ve dereceye girenlerin
listeleri müsabakalar bitiminde ilan edilir

HÜKMEN YENYK SAYILMA
Madde 24 - Uluslararasy kurallara göre yapylan yary?malarda belirtilen kurallara uymayan sporcu,takym diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayylyr eyer bu ki?iler antrenör, yönetici ve hakem ise haklarynda soru?turma açylyr ve yönetim kurulunca cezai i?lem görmek üzere ceza kuruluna sevk edilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAKEMLERYN TAYYNY
Madde 25 - Yurt içinde yapylacak olan ulusal veya uluslararasy bütün yary?malarda görev alacak Merkez Hakem kurulu üyeleri ve di?er hakemlerin tayini
Merkez hakem kurulunun tespiti, Federasyon Ba?kanynyn teklifi ve Genel Müdürün onayy ile yapylyr. Yllerin düzenleyecekleri özel ve resmi yary?malaryn il hakem kurulu üyesi ve hakemlerin tayini ise il hakem kurulunun tespiti, il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayy ile yapylyr.


SPORCU KIYAFETLERY
Madde 26 - Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yary?malara katylacak olan sporcularyn kyyafetleri alt ve ust Beyaz giyim ve belinde kendi kariyerini belirliyen renkli kemer Ayryca bagly bulunulan uluslar arasi Federasyonun belirleyece?i esasa uygun olan kyyafet (Kimono).


YARI?MALARIN YÖNETYMY VE HAKEM SAYILARI
Madde 27 Federasyonun faliyetindeki semi-Kontakt ve Full-Kontakt yary?malarynda 5 santral masa hakemi 1.Ba? hakem 2.çizelge hakemi 2.anons hakemi 2 Yary?ma alany hakemi 1.kronometre hakemi 1.gonk hakemi. Her Yary?ma alany için Tertip komitesinin almy? oldu?u karara ve hakem sayysyna göre 4 veya 6 hakem görev yapar 6 hakemlik durumunda 1.ba?.hakem 1.orta hakem. 4.yan hakem görev yapar 4 ki?ilikte ise 1.ba? hakem 1.orta hakem ve 2.yan hakem görev yapar her müsabaka alanynda macy biten sporcu bilgi için santral masaya gönderilir.
Kata yary?malarynda ise santral masa önünde yary?malar yapylyr 1.ba? hakem 4 veya 6 yan hakem görev yapar.

HAKEMLERYN YARI?MALARDAN ÖNCEKY GÖREVLERY
Madde 28 - Hakemlerin yary?malardan önceki görevleri ?unlardyr.
a)Yary?malara katylacak sporcularyn sikletlerine göre tartylaryny yapar.
b)Sporcularyn sikletlerine göre listelerini çykaryr.
c)Kura çekimi ile ilgili hazyrlyklary yapmak.


HAKEMLERYN YARI?MALAR SIRASINDAKY GÖREVLERY
Madde 29 - Hakemlerin yary?malar syrasyndaki görevleri ?unlardyr.
a)Yary?malaryn guvenli ve sa?lykly bir ?ekilde ?ekilde geçmesi için gereken tetbir alynmasy gerekir b)Salon düzeninin sa?lanmasyna yardymcy olmak.
c)Sporcularyn sa?lyk durumlarynyn tehlikeye girmesine izin vermemek
d)Yary?malaryn hatasyz yapylmasy için gerekli özen ve dikkati göstermek.
e)Yary?malara WBF nin belirledi?i nitelikteki hakem kyyafetleri ile çykmak.
f)Yary?ma neticelerinen hatasyz ve noksansyz olarak i?lenmesini ve de?erlendirilmesini sa?lamak.HAKEMLERYN YARI?MA SONRASI GÖREVLERY
Madde 30 -Hakemlerin yary?ma sonrasy görevi,yary?malarda tutulan cetveller ve di?er dökümanlary noksansyz bir ?ekilde Federasyona iletmek üzere il müdürlü?üne veya Merkez Hakem Kuruluna göndermek.

TEMSYLCYLER VE GÖZLEMCYLERYN GÖREVLERY
Madde 31 - Temsilci ve gözlemcilerin görevleri yary?malar syrasynda sporcu antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadyklaryny izlemek ve hazyrlayacaklary raporlary Federasyona sunmaktyr.


YTYRAZLAR
Madde 32 -itirazlar a?a?ydaki ?ekilde yapylyr,
a)Yary?macylaryn nitelikleri ile ilgili olan itirazlar, görü?ülmesi için gurup liderlerine sunulur. Yary?mayla ilgili konular için itirazlar ?ahsi olarak gurup liderleri tarafyndan kendi imzalaryyla tertip kuruluna sunulur .Tertip kurulu bu konudaki son karary verir.Di?er konularda itiraz edildi?i taktirda 1 inci derecede devlet memuruna ödenen günlük harcyrahyn 10 katynyn Genel Müdürlü?ünün Federasyonlar fon Müdürlü?üne amatör spor hesabyna yatyrylmasy gereklidir. Ytirazyn hakly çykmasy halinde yatyrylan para iade edilir.
b)Gösteri ve yary?malar hakkyndaki itirazlarla ilgili karar Merkez Hakem
Komitesi tarafyndan sonuçlandyrylacaktyr.
c)Yary?mayla ilgili itirazda farkly iki görü? ortaya çykarsa sözlü ifadenin dy?ynda yazyly ve rasmi bir itiraz sunulmalydyr. 30 dakika içinde presüdüre uygun düzenleme yapylmazsa, itirazyn sözlü itiraz oldu?una karar verilir ve geçersiz sayylyr d)eyer itiraz presüdüre uygun olarak sunulmazsa yary?manyn devamy engelleniyorsa ady geçen müsabyk yary?madan ihraç edilir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çe?itli Hükümler

YABANCI UYRUKLU SPORCU SAYISI
Madde 34 -Yabancy uyruklu olup enaz 1. yyl geçerli ikamet teskeresi bulunan ve sporcu lisans, tescil, vize ve transfer i?lemini yaptyran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yary?malara katylabilirler. Bu sporcular uyru?unda bulundu?u ülkenin Milli maçlary hariç yabancy bir takymda yer alamaz. Yabancy bir takymda yer aldyklary tespit edilerek suç durumu Uluslar Arasy Federasyona bildirilir. Yabancy uyruklu sporcu sayysy her yyl Federasyon yönetim kurulu karary ile belirlenir. Bu sporcular ferdi Türkiye ?ampiyonalaryna ve Milli takym seçmelerine katylamazlar. Sporcularyn transfer i?lemleri 7/8/1999 tarihli ve 23426 sayyly Resmi Gazete’de yayymlanan Gençlik ve spor Genel Müdürlü?ü Sporcu lisans. Tescil, vize ve Transfer yönetmeli?i esaslary dahilinde yapylyr. Bir kulüpte yabancy sporcu sayysy her yary?mada en fazla ikisi yer almak kaydyyla üç ki?iyi geçmez.

YURT DI?INDAN GETYRYLECEK SPORCULAR
Madde 35 -Türk vatanda?y olup yurt dy?ynda bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek Budo-Kai ve Full-Kontakt sistemlerinde milli takym seçmelerine katilabilirler. Ancak yurt dy?ynda bulundu?u ülkenin Federasyon veya kurulu?unun izin belgesini yanynda lisans ve sporcu kimli?ini ibraz etmesi zorunludur.

SPORU BIRAKMA TÖRENY
Madde 36- Ya? itibary ile veya olabilecek rahatsyzlyk dolayysy ile spor byrakylyp bu sporcu için Jubile töreni yapylabilinir ancak bu sporcu birdaha aktif göreve gelemez.YÖNETMELYKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 37 bu yönetmelikte yer almayan hususlarda WBW- nin çykartty?y tüzük,yönetmelik ve ilke kararlary Federasyon Yönetim Kurulunca alynacak kararlar ve talimatlar Federasyon Ba?kanynyn teklifi ve Genel Müdürün onayyndan sonra uygulanyr.

YÜRÜRLÜK
Madde 38 Bu yönetmelik yayymy tarihinde yürürlü?e girer .

YÜRÜTME Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini yürütür.


DESIGNED BY

Total Visitors: 603090 - Visitor of Today: 142