ACTIVITY NEWS
INFORMATION
GENERAL MANAGERS
DAN & KYU LIST
REPRESENTATIVE
KATA LIST
LINKS
GUESTBOOK
STYLE LIST
ONLINE STORE
   
| CONTACT | LOGIN
 
Information
WBF ÜYELıK SARTNAMESI
WBF YÖNETMELIGI
Dünya budo federasyonu bir genel merkezden yönetilen ve bünyesine birlik, Organizasyon ve Federasyonlari kabul eden bir Dünya Federasyonudur. sahislari bünyesine kattiyen kabul etmez ve çalismalarini yanlizca birlik Organizasyonlar ve Federasyonlar ile yapar. Dünya budo federasyonu'nun bünyesinde bütün sistem ve ekoller bulunmaktadir. Bünyede bulunan bu sistemler arasinda ayirim yapmadan esit olarak hizmet veren bir federasyondur. Dünya Budo Federasyonu yönetim kadrosu bir genel baskan bir baskan yardimcisi bir teknik direktör on kisilik merkez hakem komitesi muhasip veznedardan olusmaktadir. Yönetim kurulunun hizmet süresi 4 senedir. her 4 sene bitiminde tertip edilecek olan dünya sampiyonasi öncesi genel kongre yapylmak sureti ile üye ülke ba?kanlarynin kullanaca?y oy sayysyna göre yapylyp bu suretle yönetim kadrosu de?i?ebilir. kongrede en fazla oyu alan ülke ve temsilcisi genel ba?kan seçilir ve bu seçilen ba?kan kendisine yardymcy olarak baskan yardymcysy için ayry bir ülke ba?kanyny aday gösterir. neticede di?er ülkelerin açyk oy kullanmak vasytasi ile genel kurulun kabulüne sunulur. ikinci ba?kanyn mutlak surette ba?ka bir ülkeden olmasy gerekir. wbf yönetimi ve yeni genel ba?kany hangi ülkedense Dünya Budo Federasyonunun Genel merkezi o ülkede olur. yeni ba?kan kendi kurullaryny belirler eski yönetim kuruluna sunar. eski wbf ba?kanly?yn dan Dünya Budo Federasyonu na ait bütün belgeleri, dosyalary ve malzemeleri teslim alyr. En kysa bir zaman zarfynda yeni yönetim kurulu bulundu?u yeni senenin faaliyet programyny düzenler ve üye ülkelere gönderir.
Dünya Budo Federesyonu her sene ülke ba?kanlarynyn teklifi üzerine uluslararasy müsabakalar düzenleyebilirler. avrupa sampiyonasinin yapylmasy için Federasyona üye ülkelere teklif yapylyr. hangi ülke avrupa ?ampiyonasyny üstlenecekse açykça kabul eder ve kendi ülkesinde avrupa ?ampiyonasyny organize eder. Dünya Budo Federasyonu Dünya ?ampiyonasyny her yyl belirlenecek bir tarihte organize eder. bu ?ampiyonayy tertipleyebilmek için üye ülkelere teklifte bulunur e?er kabul edilmezse genel ba?kanyn kendi ülkesinde dünya ?ampiyonasyny organize etmek durumundadyr. Dünya Budo Federesyonu Ba?kanly?yna na ba?ly bulunan ülkeler kendi ülkelerinde antrenörlük, dan, hakemlik kurs ve seminerlerini kendi belirledikleri tarihlerde yapabilirler bu faaliyetler için WBF den yetkili antrenör davet edebilirler. Üye ülkeler bu faaliyetler için muhakkak genel ba?kanly?y haberdar etmeleri gerekmektedir. Dünya Budo Federesyonu bütün dünya ülkelerindeki spor otoritelerini ve sporcularyny bir araya toplayacak ve bu sporlarla ilgili çaly?malar yapmayy kendisine amaç edinecektir. bu faaliyetlerde uzak do?u ve dövü? kökenli spor dallary yer alacaktyr. yapylacak olan butün yary?malara bütün sistem ve ekoller serbestçe katylabilecek, Dünya Budo Federesyonu nun belirleyece?i dövü? kurallaryna uymak ko?ulu ile üye ülkelerin bütün katagorilerdeki sporculary WBF nin organize etti?i bütün yary?malara katylabileceklerdir.


1) WBF'YE ÜYE ÜLKELERiN YÜKÜMLÜLÜKLERi

a) Her ülkede bir ba?kan bir ba?kan yardymcysy yeteri sayyda hakem komitesi ve antrenörler komitesi olacaktyr. b) Her ülke kendi bünyesinde bulunan sistemlere ait yönetmeliklerini wbf ba?kanly?yna bildireceklerdir.
c) Her ülke ba?kany kendi yönetimi altyndaki üyelerini genel merkeze üye yapmak mecburiyetindedir.
e) Her ülke ba?kany ülkesinde bulunan antrenörleri, dan sahibi sporculary ve hakemleri genel merkeze bildirmek ve üye yapmak zorundadyr.
f) Her ülke ba?kany kendi ülkesinde veya di?er bir ülkedeki müsabakalara sporcularyny sokabilmek için genel merkezden sporculary için budo pass (lisans) almak zorundadyr.
g) her ülke ba?kany kendi ülkesine ait yanlyzca kyu sahibi sporculary için diploma, kimlik karti ve ilgili herhangi bir materyal yapabilir ancak ülkesindeki siyah kemerli sporculary için wbf genel merkezinden diploma almak mecburiyetindedir. genel merkeze ait amblem, diploma ve materyalleri kopyalamak kati surette yasaktyr.
2) WBF ÜYELYK BYLGYLERY
a) her ülke wbf' ye her yyl temsilcili?i için üyelik aidaty olarak 200 euro ödemek zorundadir her ülke temsilcisi her yyl ocak ayy içinde aidatyny ödemek zorundadyr.
b) her ülke federasyonu bünyesinde bulunan sistem ve ekollerin en kidemlileri genel merkezce sistem temsilcisi olarak anylyr ve bu sistem temsilcileri ülke ba?kanlary aracyly?y ile kendi faaliyet programlaryny genel merkeze iletirler.
c) Her ülke federasyonu bünyesinde bulunan siyah kemerli ve dan ly sporculary için belirlenmi? olan genel merkeze ait listedeki fiyatlari ödemek kaydy ile kendilerine diploma ve budo pass y verilir.
d) Her ülke federasyonu bünyesinde bulunan antrenörlere genel merkezde bulunan antrenörlük diplomasy almak mecburiyetindedir her diplomanyn ücreti 100 Eurodur.
e) Her ülke federasyonu ülkesindeki siyah kemerli veya di?er sporcular için diploma istiyorsa 1.Dan için 30 euro 2.Dan 40.euro 3.Dan 60euro. 4.Dan 100.euro.5.Dan 150 euro hakem diplomasi için 50.euro hakem kokarti için 25.euro ödemek zorundadir.
f) Her ülke federasyonu bünyesinde bulunan sporcular için eger fazla miktarda diploma istiyorsa istedikleri miktara göre %25 ve %50 arasynda tenzilat yapylacaktir.
g) Genel merkezden alynan budo pass 30.euro dur lara her sene vize vardyr.vize ücreti 10.euro dur bu vizeleri her ülke ba?kany kendi yapacak ve belirlenen vize ücreti kendisine kalacaktyr. vizesiz budo sporcu pass a sahip olan müsabakalara katylamayacaktyr.

3)WBF DIPLOMALARI BUDO-PASS'LARI VE KOKARTLARI YÇYN BYLGY
a) Wbf diplomasy alacak ki?i iki adet resim, kendi çaly?ty?y sistem, dan derecesi ve kendini kanitlayici belgenin fotokopisini genel merkeze gönderecektir.
b) Wbf den budo pass alacaklar iki adet resim, do?um yeri, do?um tarihi, sistemi, derecesi ve adresini belirleyici belgeyi genel merkeze gönderecekler .
c) Wbf den sistem temsilcili?i diplomasi almak için iki adet resim,kendi öz geçmi?i, sistemi hakkinda bilgi ve derecesini kanytlayycy belgesinin fotokopisini genel merkeze gönderecektir.
d) Wbf den hakem diplomasy ve kokart almak için iki resim, sistemi hakkinda bilgi, hakem olduguna dair ülkesinin hakem komitesinden almy? oldu?u belge ,dan derecesini kanitlayan belgesini genel merkeze gönderecektir.
e) Wbf den antrenör diplomasy almak için iki resim, kendi öz geçmi?i sistemi hakkinda bilgi, derecesi ve kendini kanitlayici belgelerinin fotokopisi ve acyk adresini genel merkeze bildirecektir.dünya budo federasyonuna üye olmus bütün ki?iler internet vasytasy ile bütün dünyaya yayynlanmak surety ile tanytymlary yapylacaktyr diploma budo pass ve kokartlar wbf internet sitesinde görülebilir.
4) wbf de uygulanan dövüs kurallary
a) semi contact
b) full contact
5) WBF HAKEM KIYAFETLERI 1- gri pantolon
2- lacivert ceket
3- bordo kravat
4- açik mavi gömlek
5- alti lastik spor ayakkabisi


6) WBF HAKEMLYK SINIFLARI
a)Uluslararasy -C- kategori hakem mahalli müsabakalarda görev alyr. uluslararasy müsabakalarda ise pasif görev olan müsabaka alanynda güvenli?i ve intizami sa?lar.
b)Uluslararasy-B- kategori hakem mahalli müsabakalarda görev alyr. uluslararasy müsabakalarda saha komiserli?i veya masa hakemli?i yapar.
c)Uluslararasy-A- kategori hakemler uluslararasy müsabakalarda görev yapan hakemlerdir ve kendi ülkelerindeki hakem komitelerini olu?turur. ayryca hakemlik kurs ve seminerlerinde ö?retmenlik görevi yapabilirler. Bu hakemler uluslararasi müsabakalardan harcyrah alyrlar. ayryca kendi ülkelerindeki faaliyetlerdeki yol ve harcirah ücretleri kendi federasyonlary tarafindan ödenir Uluslararasy-A-katagori hakem olabilmek için WBF nin açmy? oldu?u uluslararasy kakemlik kurs ve seminerlerine katylmy? olmalary ve enaz 1 yamancy dil bilmeleri ayryca bütün sitiller hakkynda bilgiye sahip olmalary gerekmektedir.
7) KONGRELERYN YAPILMASI
a)- senelik kongre:Her yyl yapylmasy gereken ve o yylyn
faaliyet programyny takiben senenin son programy olan uluslararasy, asya , avrupa veya benzeri uluslararasy yary?malarynyn bir gün öncesinde yapilir. bu kongrede bir sene sonrasynyn faaliyet pro?ramy düzenlenir. her ülkenin sorunlary dinlenir. wbf hakkynda her ülkenin ba?kanlary tarafyndan fikirleri alynyr WBF hakkynda ?ikayetleri varsa dinlenir,wbf nin gelece?inin daha iyi olabilmesi için yapici kararlar alynyr. müsabakalaryn düzeni için görev taksimi yapylyr. E?er ülke ba?kanlary tarafyndan isteniyorsa genel kongre için tarih saptanyr.
b) genel kongrenin yapilmasi:normal süresi 4 senedir. her 4 senede bir yapylan bu kongre seçim kongresi oldu?undan bu kongreye ülke temsilcileri katylyr, açyk veya kapali oy vermek sureti ile oylama yapylyr. oylama sonucunda en fazla oy alan ki?i genel ba?kan olur ve ba?kanlyk bu ülkeye geçmi? olur. Seçilen yeni ba?kan yardymcysyny, direktörünü ve muhasip veznedaryny kendisi kongrede tayin eder. kabul edilmesi için kongrede oylamaya sunulur. e?er ülke temsilcilerinin ço?unlu?u tarafyndan kabul edilirse bu yeni yönetim o günden itibaren göreve baslami? olur. Genel kongre zamany dünya sampiyonalaryna denk gelen ve ?ampiyonanyn bir gün öncesi oldugundan bu ?ampiyonada halka hitaben açyly? konu?masynyda yeni ba?kan yapar ve müsabakayy ba?latyr.
8) WBF YÖNETIM KURULUNUN ÇALI?MASI
a) Wbf yönetim kurulu bütün wbf faaliyetlerinin haberini bütün ülkelere duyurmak zorundadyr. ?ampiyona tertip edilen ülkede bulunan wbf temsilcili?i ?ampiyonanyn reklamyny kendisi yapty?y gibi wbf genel merkezine ve bütün ülkelere bu reklam bro?ürlerini gönderip yapylacak olan organizeyi haberdar etmek zorundadyr. wbf nin göndermi? oldu?u davetlere eyer gecerli maazeret olmadiy?y takdirde bütün ülkeler gelmek zorundadyr. mazeretsiz ve gelmeyen ülkelere wbf tarafyndan ikaz yazysy gönderilecektir. tekrarinda ise bu ülke temsilcili?i hakkinda genel merkez tarafindan gerekli i?lem yapylacaktyr.
b) Dünya Budo Federasyonu ba?kanly?y gerekçesi yokken hiç bir zaman bir di?er ülke ba?kanyny de?i?tiremez. ancak bu ülke ba?kany wbf ye zarar verecek hareketlerde bulunuyorsa veya wbf nin organizasyonlaryna katylmyyorsa Wbf ye ait belge veya malzemeleri taklit etti?i tespit edilirse wbf nin talimatlarina uymuyorsa wbf ba?kanly?y kendisinden sonra bu görevi yapabilecek birisini tespit edip ve bu ?ahsy ikna ederse bu ki?iye ülke temsilcili?i teklifi yapylyr ve o ülkede bulunan antrenörlere, hakemlere ve yüksek kariyerli ki?ilere dany?arak onlarynda fikrini alyr kendi yönetim kurulunda karar aldyktan sonra bu ülkedeki baskan Federasyondan ihrac edilebilinir yerine derhal ba?ka biri tayin edebilir.

________________________________________DESIGNED BY

Total Visitors: 603090 - Visitor of Today: 142