ACTIVITY NEWS
INFORMATION
GENERAL MANAGERS
DAN & KYU LIST
REPRESENTATIVE
KATA LIST
LINKS
GUESTBOOK
STYLE LIST
ONLINE STORE
   
| CONTACT | LOGIN
 
Information
WORLD BUDO FEDERATION GENERAL STATU
STATUTEN WORLD BUDO FEDERATION

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.
----------
1.De vereniging draagt de naam World Budo Federation, afgekort WBF. De vereniging heeft een beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging wordt hierna aangeduid als de bond.


2. De bond is opgericht op 31 december 2004.

3.De bond duurt voor onbepaalde tijd voort.

4. De bond heeft haar zetel te Amstelveen.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
----------
1. De bond heeft ten doel op te treden als lande¨lijke nationaal representatieve over¨koe¨peling van in Neder¨land geves¨tigde bonds en in Nederland woonachtige personen, die Budo beoefe¨nen en voorts alles te doen wat voor het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin des woords.

2. De bond tracht haar doel te bereiken door:

a)Aansluiting bij gelijknamige en/of gelijksoortige Budo-federaties in het buitenland;
b)Deelname aan internationale World Budo Federation congres en andere congressen, aan wedstrijden, trainingen en leergangen, georganiseerd door het internationale World Budo Federation congres en door andere gelijknamige en/of gelijksoortige Budo-federaties in het buitenland;
c)Samenwerking met het bestuur van het internationale World Budo Federation congres en met de besturen van gelijknamige en/of gelijksoortige Budo-federaties in het buitenland;
d)Optreden als gemeenschappelijk brief, fax- en E-mail adres van het World Budo Federation congres, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor verplichtingen, die mochten zijn of worden aangegaan door dit congres;
e)Als lidbond deel uit te maken van een lidbond van het Nederlands Olym¨pisch Comitť * Nederlandse Sport Federatie te Arnhem (NOC¨ * NSF),
f)Aansluiting via ťťn of meer overkoepelende wereldverbanden bij de General assembly of international sports federations te Monaco;
g)De bevordering van verantwoorde vormen van competitie, waarbij de beoefenaars slechts aan aanvaardbare risico's worden bloot¨gesteld en daarop gerichte training en het houden van toezicht daarop;
h)De bevordering van onderzoek naar de relaties tussen Budo en cultuur;
i)Het opkomen voor de belangen van haar gewone leden, zijnde een rechtspersoon en leden;
j)De opleiding van rijkserkende Budo-leraren;
k)De bijscholing van Budoleraren;
l)Het opleiden voor Budo-examens van en de afgifte van Budo- diploma's aan daarvoor in aanmerking komende personen;
m)Het verstrekken van voorlichting en inlich¨tingen op het gebied van Budo;
n)Het organiseren en/of houden van supervisie over competi¨ties, demon¨stra¨ties, cursus¨sen, examens, congres¨sen, lezingen, voor¨drach¨ten en vergaderingen op het gebied van en/of in het belang van Budo;
o)Het uitgeven en/of ondersteunen van tijdschrif¨ten, boeken en andere publicaties op het gebied van en/of in het belang van Budo;
p)Alle overige geoorloofde middelen, die bevor¨derlijk zijn om het in lid 1 omschre¨ven doel te bereiken.


ORGANEN
Artikel 3
1. De bond heeft de navolgende organen:
a. De algemene vergadering.
b. Het bestuur. Tot bestuurslid zijn uitsluitend benoembaar gewone leden en in Nederland woonachtige ereleden van de bond.

2.Het lidmaatschap van de bond, daaronder begrepen het bestuur van de bond, is ver¨enig¨baar met het lidmaatschap van een andere sportbond, tenzij naar het oordeel van de algemene vergadering zulks strijdt met het belang van de bond.

3. Een lid van het bestuur van de bond, kan, nadat hij of zij door het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich te verweren tegen gerezen bezwaren door het bestuur voor ten hoogste drie maanden worden geschorst, indien gedurende de te bepalen termijn bij een afweging van alle bestaande belangen in redelijkheid niet van de bond kan worden gevergd dat betrokkene als lid van het bestuur van de bond zijn of haar functie blijft uitoefenen.

4. Een lid van het bestuur kan, na door de algemene vergadering in de gelegenheid te zijn gesteld zich te verwe¨ren tegen gerezen bezwaren door de algemene vergadering van zijn of haar functie worden ontheven, indien bij een afweging van alle bestaande belangen in redelijkheid niet van de bond kan worden gevergd dat het bestuurslid zijn of haar functie blijft uitoe¨fenen.

GELDMIDDELEN
Artikel 4.
1. De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
a. contributies van de gewone leden;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. donaties;
d. subsidies;
e. andere baten en inkomsten.

2. Nalatenschappen worden steeds aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.


GEWONE LEDEN, DONATEURS EN ERELEDEN.

Artikel 5.
1. De bond kent als gewone leden natuurlijke en rechtspersonen.
2. Gewone leden van de bond kunnen slechts zijn: in Nederland woonach¨tige na¨tuurlijke personen, die budo beoefenen, alsmede in Nederland gevestigde rechtsperso¨nen voor budo.
3. Vereiste voor het gewoon lidmaatschap van natuurlijke personen is het beoefenen van budo en het hebben van een woonplaats in Nederland.
4. Vereiste voor het gewoon lidmaatschap van rechtspersonen is het hier te lande gevestigd zijn als Budo-organisatie en voldoen aan de eisen, gesteld in het huis¨houdelijk reglement en in het van overeen¨komstige toepas¨sing verklaarde Reglement inzake toelatingseisen voor candi¨daat-leden van de NOC * NSF.

5. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en die zich verplichten om jaarlijks de bond te begunstigen met een donatie, waarvan de minimale hoogte bij het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

6. Het bestuur kan in overleg met de algemene vergadering een natuurlijk persoon wegens zijn of haar bijzondere verdiensten voor de bond en/of voor budo tot erelid benoemen.

7. Aanvraag tot toelating als gewoon lid van de bond of als donateur geschiedt bij het bestuur.

8. Toelating van een rechtspersoon als lid geschiedt door het bestuur in overleg met de algemene vergadering.

9. Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op
de algemene vergadering van de bond, schriftelijk in te stel¨len binnen een maand nadat het desbetreffende besluit - onder aanzegging van het recht van beroep - te zijner of te harer kennis is ge¨bracht.

10. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels aangaan¨de de toelating.

11. Aan de ereleden en donateurs wordt een afschrift verstrekt van de uitnodi¨gingen voor de algemene vergaderingen van de bond. Aan hen/haar wordt op hun/haar verzoek een afschrift verstrekt van andere schriftelijke stukken die zijn bestemd voor de gewone leden.

12. De ereleden en donateurs, die een natuurlijk persoon zijn hebben het recht ter algemene verga¨dering aanwezig te zijn. De donateurs, die een rechtspersoon zijn hebben het recht zich ter algemene vergadering door zijn/haar voorzit(s)ter of door ťťn ander daartoe schrif¨telijk gemach¨tigd bestuurslid te doen vertegen¨woordi¨gen.

13. De ereleden zijn gerechtigd ter algemene vergadering het woord te voeren en een stem uit te brengen.

14. De donateurs, zijnde een natuurlijke persoon, alsmede de vertegenwoordi¨gers van de donateurs, zijnde een rechtspersoon, zijn gerechtigd met verlof van de voorzit(s)ter ter algemene vergadering het woord te voeren en een adviseren¨de stem uit te brengen.


EINDE VAN HET GEWONE EN ERE-LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP.
Artikel 6.
1.Het gewone en ere-lidmaatschap of donateurschap eindigt:

a. door overlijden van een lid, erelid, of een donateur, zijnde een natuurlijke persoon;

b. door ontbinding van een lidbond, of een donateur zijnde een rechtspersoon;

c. door opzegging door een lidbond of donateur;
d. door opzegging namens de bond. Deze opzegging kan geschie¨den wanneer een gewoon of ere-lid heeft opge¨houden aan de eisen gesteld in de statuten en/of het huishoudelijk reglement te voldoen, wanneer een gewoon of ere-lid of donateur de verplich¨tingen jegens de bond niet nakomt alsook wanneer bij afweging van alle betrok¨ken belangen redelijker¨wijs van de bond niet gevergd kan worden het desbe¨treffende lidmaatschap of donateurschap te laten voortduren;

e. door ontzetting. Ontzetting kan geschieden wanneer een gewoon of ere-lid of donateur de bond ernstig schaadt door gedra¨gingen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement of de bond anderszins op onredelijke wijze bena¨deelt.

2. Opzegging door een gewoon of ere-lid of donateur dient bij brief met ontvangstbevestiging te geschieden bij het bestuur tegen het einde van lopende jaar met een opzeg¨ter¨mijn van tenminste dertig dagen weken gerekend van het moment van ontvangst door het bestuur van de opzeg¨ging.

3. Een gewoon of ere-lid of donateur kan het lidmaatschap of donateurschap onmiddellijk beŽindigen indien redelijkerwijs niet van hem of haar gevergd kan worden zulks te laten voort¨duren.

4. Opzegging namens de bond en ontzetting geschiedt door het bestuur.
5. Het bestuur stelt het gewone of ere-lid of de donateur ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis van het desbetreffende besluit, onder vermelding van de datum tegen welke is opgezegd of ontzet en van na te melden recht van beroep binnen na te melden termijn.

6. Het betrokken gewone of ere-lid of de donateur heeft gedu¨ren¨de dertig dagen, gerekend vanaf de ontvangst van voren¨be¨doeld bericht recht van beroep op de algemene vergadering. Het beroep wordt ingediend bij het bestuur.

7. De algemene verga¨dering stelt het betrokken gewone of ere-lid of de donateur in de gelegenheid te worden gehoord en beslist op een ingesteld beroep binnen zestig dagen na ontvangst van het beroep.

8. Gedurende de hogergenoemde beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid of de betrokken donateur geschorst.

9. Het bestuur is bevoegd een gewoon of ere-lid of donateur te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien naar haar oordeel gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig haar.

10. Wanneer het gewone lidmaatschap of donateurschap in de loop van een jaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contri¨butie of donatie voor dat gehele jaar verschuldigd.

RECHTEN EN PLICHTEN.
Artikel 7.

1.De relaties tussen de gewone leden, de ereleden en de donateurs onderling en tussen hen/haar en de bond worden geregeerd door goede trouw, redelijkheid en billijkheid.

2. De leden van de organen van de bond en de gewone leden en ereleden zijn verplicht:

a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige besluiten van de bond na te leven;

b. de statuten, reglementen en de overige besluiten van de sportbonden waarbij de bond is aangesloten, alsmede van de NOC * NSF na te leven;

c. de belangen van de bond en van haar gewone en ere-leden en ereleden en van Budo in het algemeen te bevorde¨ren.

3. De gewone leden, zijnde rechtspersoon, zijn verplicht in haar statuten of reglementen bepalingen op te nemen krachtens welke haar le¨den en/of de door haar gere¨gis¨treerde Budo- beoe¨fenaars verplicht zijn zich te gedragen overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel.

4. De gewone leden, zijnde rechtspersoon, zijn gehou¨den tot jaarlijkse opgave, telkens per 1 januari, aan het bestuur van de voor¨na(a)m(en), achter¨naa¨m, geboorte¨plaats, geboorteda¨tum en het adres, alsme¨de de data van relevante behaalde diploma’s Budo-leraar en/of van Budo-graden van haar leden/gere¨gis¨treerde beoefe¨naars van Budo.

5. De gewone leden, zijnde een natuurlijk persoon en de gewone leden, zijnde een rechtspersoon en de donateurs zijn gehou¨den tot perio¨die¨ke betaling aan het bestuur van de aan de bond verschul¨digde financiŽle bijdra¨ge. De periodiek verschuldigde financiŽle bijdrage van de gewone leden, zijnde een rechtspersoon bedraagt een in het huishoude¨lijk reglement te bepalen minimumbedrag. De bijdrage wordt bepaald op de voet van het aantal le¨den/gere¨gis¨treerde Budo beoe¨fenaars. In het huis¨houde¨lijk regle¨ment worden nadere regels te dezer zake gege¨ven.

6. Elk gewoon lid, zijnde een natuurlijk persoon en elk erelid heeft het recht ter algemene vergadering ťťn stem uit te brengen. De gewone leden, zijnde een rechtspersoon brengen, vertegenwoordigd door ťťn bestuurslid, ter algemene vergadering zoveel stemmen uit als het aantal aantal le¨den/gere¨gis¨treerde Budo beoe¨fenaars voor welke op het moment van de algemene vergadering contributie is ontvangen door het bestuur, voor zover de le¨den/gere¨gis¨treerde Budo beoe¨fenaars niet zelf ter vergadering zijn verschenen.

7. Een gewoon lid kan niet door opzegging van zijn of haar lid¨maatschap de toepasselijkheid van een besluit waarbij de geldelijke verplichtingen van hem of haar jegens de bond zijn ver¨zwaard te haren opzichte uitsluiten.

8. De leden van het bestuur en de ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.


BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Artikel 8

1. De gewone leden, zijnde een rechtspersoon zijn verplicht in haar statuten of regle¨men¨ten regels te stellen ten aanzien van beslechting van geschil¨len binnen haar verband.

2. Het bestuur van de bond is bevoegd ter beslechting van een door beide partijen ter beslechting aan de bond voorgelegd geschil tussen gewone leden, zijnde een rechtspersoon of tussen een lidbond en een daarvan deel uitmakend lid/ deel uitmakende gere¨gistreerde beoefe¨naar een ter zake bekwaam en geschikt persoon te benoemen teneinde een bindend advies uit te brengen.


VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING.
Artikel 9

1.De algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen namens het bestuur door de voorzit(s)ter en bij zijn of haar ontstentenis door de secretaris of door een ander bestuurslid.

2. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden van een orgaan dient de voorzit(s)ter, subsidiair de secretaris of een ander be¨stuurslid, binnen veertien dagen na ont¨vangst van het verzoek over te gaan tot bijeenroe¨pen van een algemene vergade¨ring, onder¨scheidenlijk een be¨stuursverga¨de¨ring, dan wel algemene vergadering. Indien aan het verzoek binnen voornoemde termijn geen gevolg wordt gegeven zijn de verzoe¨kers bevoegd zelf tot bijeenroeping van een vergadering over te gaan op de voet van hetgeen te dezer zake in de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld.

3. De oproeping geschiedt per E-mail en voorzover geen E-mail adres bekend is per fax. Indien ook geen faxnummer bekend is geschiedt de oproeping per brief aan het adres van elk gewoon lid, erelid en donateur. De termijn voor de oproeping bedraagt - behoudens het bepaalde in artikel 16, eerste lid - ten minste 7 dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver¨meld.

4. Een lid van een orgaan kan een ander lid van dat orgaan, uitsluitend schrif¨telijk, machtigen namens hem/haar een stem uit te brengen in dat orgaan.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden van een orgaan, ook al
zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit, genomen ter vergadering van dat orgaan.

6. De vergaderingen zijn niet openbaar. Tenzij de vergadering anders beslist hebben leden van het orgaan, die zijn geschorst geen toegang tot de vergadering van het orgaan. De vergadering kan ťťn of meer andere personen veroorloven bij de behan¨de¨ling van ťťn of meer agendapunten aanwezig te zijn en dienaangaande
een advise¨rende stem uit te brengen .

7. De vergaderingen van het bestuur en de algemene vergaderingen wor¨den geleid door de voorzit(s)ter en bij zijn ontsten¨tenis door een ander be¨stuurslid, dat daartoe door de algemene vergadering als vergader-voorzit(s)ter wordt aangewezen. Bij verhindering van elk bestuurslid wordt de vergade¨ring geleid door ťťn der door de leden van het orgaan als zoda¨nig aan te wijzen ander lid van de bond.

8. Het ter vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzit(s)ter, of bij diens ontstentenis van de vergader-voorzit(s)ter, dat door de vergadering een besluit is geno¨men, is be¨slissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor¨zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastge¨legd voorstel.

9. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der verga¨dering, of indien de oorspronkelijke stem¨ming niet hoofd voor hoofd of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezi¨ge dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de recht¨sge¨vol¨gen van de oorspronkelijke stem¨ming.

10. In de vergaderingen van het bestuur en van de commissies van de bond heeft elk lid ťťn stem.

11. In de algemene vergaderingen heeft elke lidbond zoveel stemmen als het aantal leden/geregistreerde beoefenaars voor welke het bestuur op het moment van stemming de ver¨schuldigde periodieke bij¨dragen heeft ontvangen. In de algemene vergade¨ringen hebben de leden van het be¨stuur voorts elk een stem.

11. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten ter vergadering genomen met volstrek¨te meerderheid van de uitge¨brachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge¨bracht.

12. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit(s)ter een schriftelijke stemming gewenst acht, of een der stemge¨rechtigden zulks voor de stemming verlangt.

13. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluit¨vorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij door een stemgerechtigde stemming hoofd voor hoofd wordt ver¨langd.

14. Zolang in een vergadering alle leden aanwezig of verte¨gen¨woor¨digd haar kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stem¨men, omtrent alle aan de orde komende onder¨werpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee ver¨band houdende formaliteit niet in acht genomen.

15. Van het verhandelde in elke vergadering van een orgaan worden door de secreta¨ris van het bestuur of een ander be¨stuurslid notulen ge¨maakt, die door de voor¨zit(s)ter en de secretaris, dan wel hun plaatsvervangers na goed¨keuring door de vergadering worden onderte¨kend.

16. De inhoud van de notulen wordt zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden van het orgaan gebracht.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 10.
1. Aan de algemene vergadering komen in de bond alle be¨voegd¨heden toe, die niet door de wet, de statuten of het huishoude¨lijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Het bestuur brengt van zijn activiteiten regelmatig verslag uit aan de algemene vergadering. De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het bestuur en/of de algemene vergadering dit in het belang van de bond gewenst achten.

3. De gewone leden, zijnde een rechtspersoon worden ter algemenevergadering verte¨genwoordigd door de voorzit(s)ter, bij diens ontstentenis door een ander daartoe door het bestuur van de lidbond schriftelijk gemachtigd bestuurslid of ander lid, dan wel andere geregistreerde beoefenaar behorende tot de lidorganisatie.

4. In de algemene vergadering komen mede aan de orde:
a. het beleid van de algemene vergadering en van het bestuur;
b. het financiŽel en overig administratief beheer door het bestuur;
c. de voorziening in vacatures in het bestuur;
d. de benoeming van leden van de kascommissie.

5. De penningmeester en de eventuele tweede secretaris-pen¨ningmeester zijn verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

6. Het bestuur presenteert aan de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algeme¨ne vergadering een door de bestuursleden ondertekende balans en algemene verlies en winstrekening met toelichting uit onder overlegging van een verklaring van een registeraccountant, dan wel naar keuze van het bestuur van een accountant-administratieconsulent, dan wel indien de algemene vergadering daarmee instemt van een tot dat doel ingestelde kascontrolecommissie.

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en algemene verlies en winstrekening met toelichting strekt het bestuur tot dťcha¨rge.

8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de algemene vergadering al die maatre¨gelen, welke door haar in het belang van de bond nodig worden geacht.

9. De leden van de algemene vergadering ontvangen van de secretaris telkens alle voor de vervulling van hun taak noodzakelijke bescheiden en andere gegevens.


BESTUUR.
Artikel 11

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de bond.

2. De bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee of meer gezamenlijk ter uitvoering van een be¨stuurs¨be¨sluit hande¨len¨de bestuursleden.

3. Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden zijnde natuurlijke personen en ereleden worden benoemd.

4. Het lidmaatschap van het bestuur van de bond is verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van een lidbond.

5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzit(s)ter, secre¨taris en penning¨meester aan. Twee der genoemde functies kunnen in ťťn per¨soon zijn verenigd.

6. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar brengt de penningmeester in een bestuursvergadering verslag uit van het financieel beheer in het afgelopen boekjaar en overhandigt hij het bestuur de concept balans en algemene verlies- en winstre¨ke¨ning met toelichting.

7. Een bestuurslid treedt zes jaar na zijn benoeming af; een aftredend bestuurs¨lid is telkens terstond herbenoembaar.

8. Indien het aantal bestuursleden beneden twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Door het overge¨ble¨ven bestuurslid zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering worden be¨legd, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

9. Het bestuur is verplicht de financiŽle en overige admini¨stra¨tieve bescheiden van de bond gedurende tien jaren te bewaren.

COMMISSIES
Artikel 12
1.De organen van de bond kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot het verlenen van bijstand aan een of meer organen van de bond, of aan een of meer gewone leden, zijnde een rechtspersoon.

2. De taken, bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden door het benoemende orgaan geregeld, voor zover ze niet uit het instellingsbesluit volgen. Het benoemende orgaan voorziet in tussentijdse vacatures in een commissie.

3. Als leden van een commissie zijn slechts leden, zijnde een natuurlijk persoon, of ereleden, van de bond benoembaar.


BOEKJAAR
Artikel 13

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14
1.De algemene vergadering is bevoegd, op voorstel van het bestuur in overleg met de algemene vergadering, een huishoudelijk regle¨ment vast te stellen.


2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd haar met de wet, de statuten van de bond of de reglementen, die zijn vastgesteld door het internationaal congres of door de sportbonden waarbij de bond is aangesloten of van de NOC*NSF.WIJZIGING DER STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE BOND.
Artikel 15

1.Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de bond kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/¨derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergade¨ring, die met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen is bijeengeroepen, waarin tenminste de helft van het aantal stemgerech¨tigde leden aanwezig of vertegenwoor¨digd is.

2. Is in deze algemene vergadering het voorgeschreven aantal niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen een besluit hierover worden genomen.

3. Zij die de oproep aan de algemene vergadering ter behande¨ling van het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding hebben gedaan, dienen bij de oproep aan de gewone leden, zijnde een rechtspersoon waarin het voorstel op de agenda is geplaatst, een af¨schrift te voegen van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzi¨ging woordelijk is opgenomen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat deze in een notariŽle acte is opgenomen.

5. Bij ontbinding van de bond is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de gewone – niet bij een lidbond aangesloten - leden, ereleden en de gewone leden, zijnde een rechtspersoon, waarbij voor de gewone leden, zijnde een rechtspersoon wordt gerekend naar evenredigheid van de leden/ geregistreer¨de Budo beoefenaars voor welke de gewone leden, zijnde een rechtspersoon de verschuldigde afdrachten aan de bond hebben gedaan.


INSCHRIJVINGEN IN HET VERENIGINGENREGISTER
Artikel 16.
1.Het bestuur is verplicht de bond de doen inschrijven in het Verenigingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en een afschrift van de statuten haar opgenomen ten kantore van deze Kamer van Koophandel en Fabrieken neer te leggen.

2. Het bestuur draagt zorg dat ten bedoeld register zijn ingeschreven de voornamen, achternaam, de geboorteplaats en -datum en het adres van de leden van het bestuur van de bond.
DESIGNED BY

Total Visitors: 603080 - Visitor of Today: 132